Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 09.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14309534
Місцезнаходження емітента
Харківська Київський р-н 61054 м.Харкiв вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс емітента
(057) 738-32-00 (057) 738-41-12
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:*
  (адреса сторінки)   (дата)
*Заповнюється за наявності