Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) -
30. Примітки Причини вiдсутностi iнформацiї в "Рiчнiй iнформацiї ПАТ "АТ НДIРВ" за 2011 р.": 1. У п.3.6 "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об`єднань пiдприємств" - зазначено iнформацiю про належнiсть ПАТ "АТ НДIРВ" до галузевого мiнiстерства; Товариство до складу асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв не входить. 2. У п.3.7 "Iнформацiя про рейтингове агентство" - не заповнено. ПАТ "АТ НДIРВ" не здiйснювало реєстрацiю випуску боргових цiнних паперiв протягом 2011 року i не проходило процедуру отримання рейтингової оцiнки. 3. У п.3.8 "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - iнформацiя розкрита у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння". 4. У п.4 "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй" - не зповнено iнформацiю про фiзичних осiб. Фiзичнi особи не були засновниками ПАТ "АТ НДIРВ". 5. У п.6.1 "Iнформацiя щодо освiту та стажу роботи посадових осiб емiтента", п.6.2 "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - не заповнено iнформацiю про паспортнi данi посадових осiб, у зв`язку з вiдсутнiстю згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"); 6. У п.6.2 "Iнформацiя про володiння посадовими осабами емiтента акцiями емiтента" - у посадових осiб, яких обрано до складу органiв Товариства у 2011 р. не заповнено iнформацiю щодо дати внесення до реєстру, у зв`язку з тим, що цiннi папери ПАТ "АТ НДIРВ" iснують в бездокументарнiй формi. 7. У п.7 "Iнформацiя про осiб, якi володiють 10 % та бiльше акцiй емiтента" - фiзичнi особи, що володiють 10% та бiльше акцiй ПАТ "АТ НДIРВ" вiдсутнi. 8. У п.9. "Iнформацiя про дивiденди" - ПАТ "АТ НДIРВ" - за результатами звiтного перiоду (за 2011 р.) дивiденди не нараховувались та не сплачувались, у зв`язку з тим, що загальнi збори за звiтний перiод призначено на 18.04.12.; Товариство привiлейованих акцiй не випускало. 9. У п.11.2 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" (пп.11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 "Процентнi облiгацiї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї") - ПАТ "АТ НДIРВ" процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускав. 10. У п.11.3 "Iнформацiя про iншi цiннi папери" (пп.11.3.1, 11.3.2 "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери") - ПАТ "АТ НДIРВ" iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери не випускав. 11. У п.11.4 "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - ПАТ "АТ НДIРВ" викуп власних акцiй не здiйснював. 12. У п.11.5 "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - ПАТ "АТ НДIРВ" сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв не замовляв та не видавав. Протягом звiтного перiоду ПАТ "АТ НДIРВ" не замовляв та не видавав сертифiкати акцiй. У зв`язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол ЗЗА вiд 23.04.10.-21.05.10.) визначено порядок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй. Вилучення та знищення сертифiкатiв здiйснювалось в порядку та термiни, встановленi рiшенням ЗЗА вiд 23.04.10.-21.05.10. В п.11.5 зазначено iнформацiю щодо виданих сертифiкатiв акцiй у зв`язку з ненаданням акцiонерами в адресу ПАТ "АТ НДIРВ" в порядку та термiни, встановленi ЗЗА вiд 23.04.10.-21.05.10., всiх сертифiкатiв акцiй для вилучення з обiгу та знищення. 13. У п.13.3 "Iнформацiя про зобов`язання емiтента" - станом на 31.12.11. ПАТ "АТ НДIРВ" зобов`язань за кредитами, облiгацiями, векселями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за похiдними цiнними паперами та iншими цiнними паперами, за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi не має. 14. У пп.13.4, 13.5 "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - ПАТ "АТ НДIРВ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. 15. У п.14 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - ПАТ "АТ НДIРВ" гарантiй третьої особи не отримувало. 16. "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" ("Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння") - ПАТ "АТ НДIРВ" власний кодекс корпоративного управлiння не має. 17. У роздiлi "Змiст" : з п.15 до п.24 iнформацiя вiдсутня: ПАТ "АТ НДIРВ" випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв не здiйснював, ФОН вiдсутнiй; п. 28 iнформацiя вiдсутня: ПАТ "АТ НДIРВ" рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку за 2011 р. не складав. п.29 iнформацiя вiдсутня: ПАТ "АТ НДIРВ" випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi не здiйснював.