Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт i модернiзацiя вiйськової технiки Серiя АВ № 327299 09.07.2008 Мiнiстерство промислової полiтики України 09.07.2013
Опис На пiдприємствi ведуться роботи за даним напрямком. Товариство планує подовжити термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ № 582715 01.09.2011 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками 20.12.2012
Опис Товариство використовує лiцензiю у зв`язку з необхiднiстю виконувати захиснi покриття виробiв, що виготовляються на пiдприємствi. У 2011 р. здiйснено переоформлення лiцензiї у зв`язку зi змiною найменування Товариства з ВАТ "АТ НДIРВ" на ПАТ "АТ НДIРВ" на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Товариство планує подовжити термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.
 
Розроблення, випробування, виробництво складових частин ракет-носiїв, складових частин космiчних апаратiв та складових частин наземного комплексу управлiння космiчними апаратами Серiя АВ № 582918 01.07.2011 Державне космiчне агентство України строк дiї лiцензiї необмежений
Опис На пiдприємствi ведуться роботи за даним напрямком. Планується проведення науково-дослiдних робiт в межах "Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України на 2008-2012 рр.". У 2011 р. здiйснено переоформлення лiцензiї у зв`язку зi змiною найменування Товариства з ВАТ "АТ НДIРВ" на ПАТ "АТ НДIРВ" на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об`єктiв Серiя АГ № 595199 27.05.2011 Державний Департамент пожежної безпеки МНС України 12.01.2012
Опис На пiдприємствi проводяться роботи за даним напрямком. У 2011 р. здiйснено переоформлення лiцензiї у зв`язку зi змiною найменування Товариства з ВАТ "АТ НДIРВ" на ПАТ "АТ НДIРВ" на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Товариство планує подовжити термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.
 
Виготовлення виробiв з дорог.металiв i дорог. камiння, дорог. камiння органогенного утворення, напiвдорог. камiння, торгiвля виробами з дорог. металiв i дорог. камiння, дорог. камiння органогенного утворення, напiвдорог. камiння. Серiя АВ № 187610 06.11.2006 Мiнiстерство фiнансiв України 25.10.2011
Опис Дiяльнiсть Товариства пов`язана з використанням у виробництвi дорогоцiнних металiв: дорогоцiннi метали використовуються для виконання ДКР в частинi створення командно-вимiрювальних, iнформацiйних, навiгацiйних космiчних комплексiв, виготовлення деталей та вузлiв для медичної технiки та коректорiв обсягу газу. У 2012 р. Товариство планує проведення робiт за даним напрямком. У зв`язку з набуттям чинностi Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо обмеження державного регулювання господарської дiяльностi" № 2608-VI вiд 19.10.10. вид дiяльностi Товариства, пов`язаний з виготовленням виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, торгiвлею виробами з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, не пiдлягає лiцензуванню.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.