Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Державне космiчне агентство України (галузеве мiнiстерство до якого належить пiдприємство) 01010, м.Київ, вул.Московська, б.8
Опис Державне космiчне агентство України (ДКА України перейменоване з НКАУ Указом Президента України № 1085/2010 вiд 09.12.10. "Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчої влади") створено 29.02.1992 р. Указом Президента України при Кабiнетi Мiнiстрiв України з метою збереження та подальшого розвитку науково-технiчного та виробничого потенцiалу космiчної галузi, його використання для вирiшення соцiально-економiчних проблем. ДКА України є спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалiзацiю державної полiтики в галузi космiчної дiяльностi, здiйснює керiвництво дорученою йому сферою управлiння, несе вiдповiдальнiсть за стан її розвитку. Головними завданнями ДКА України є: - формування державної полiтики у галузi дослiдження i використання космiчного простору в мирних цiлях та в iнтересах безпеки держави; - визначення прiоритетних напрямкiв розвитку космiчної дiяльностi в iнтересах нацiональної економiки; - формування та забезпечення виконання Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми; - здiйснення пiдготовки та реалiзацiя мiжнародних проектiв у сферi дослiдження та використання космiчного простору; - органiзацiя спiвробiтництва України з iншими державами та мiжнародними органiзацiями у космiчнiй галузi, забезпечення збереження i розвитку iснуючих мiжнародних зв`язкiв у сферi космiчної дiяльностi. До складу ДКА України входять промисловi пiдприємства, конструкторськi бюро, науково-дослiднi iнститути. Серед пiдприємств, пiдпорядкованих ДКА України ПАТ "АТ НДIРВ" є одним iз провiдних виконавцiв Загальнодержавних космiчних програм України.