Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 560 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 9 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 415 осiб. Фонд оплати працi усiх працiвникiв: 13695,3 тис.грн. Фонд оплати працi штатних працiвникiв: 13628,8 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Вiдносно попереднього року фонд оплати працi усiх працiвникiв збiльшився на 3,1 %, фонд оплати працi штатних працiвникiв збiльшився на 3,3%. Кадрова програма ПАТ "АТ НДIРВ" розроблена згiдно "Колективного договору на 2010-2014 рр.", який прийнято на конференцiї трудового колективу та зареєстровано Управлiнням працi та соцiального захисту населення у Київськiй районнiй Радi м.Харкова (реєстрацiйний № 10 вiд 04.02.10.) та "Програми соцiально-економiчного розвитку пiдприємства на 2008-2012 рр.", яку схвалено президiєю НТР Товариства (протокол № 6 вiд 29.08.07.). Кадрова програма ПАТ "АТ НДIРВ" спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства, яка включає: - збереження колективу висококвалiфiкованих фахiвцiв; - формування та навчання резерву кадрiв для замiщення керiвних робiтникiв; - розробку та виконання заходiв щодо забезпечення пiдприємства молодими спецiалiстами, передача їм досвiду через наставництво; - залучення та закрiплення на пiдприємствi молодих фахiвцiв, застосування механiзмiв стимулювання професiйного та посадового росту перспективних працiвникiв; - пiдготовку фахiвцiв вищої квалiфiкацiї, створення їм умов та надання допомоги з пiдготовки та захисту дисертацiйних робiт на здобуття вчених ступенiв доктора i кандидата наук; - пiдвищення квалiфiкацiї персоналу шляхом навчання, проведення планової атестацiї робiтникiв пiдприємства. ПАТ "АТ НДIРВ" направляє працiвникiв рiзних пiдроздiлiв, вiдповiдно до виробничих потреб пiдприємства на курси пiдвищення квалiфiкацiї, курси спецiального призначення та тематичнi семiнари. Протягом 2011 р. на курсах пiдвищення квалiфiкацiї в ЗАТ "Учбово-курсовий комбiнат" навчалось 2 працiвника за фахом: - пiдготовка оператора котельнi - 1 працiвник; - вiдповiдальний за газове господарство - 1 працiвник. Протягом 2011 р. в Унiверситетi цивiльного захисту України пройшли заняття на курсах спецiального навчання з категорiй: - монтаж, технiчне обслуговування установок пожежогасiння; монтаж, технiчне обслуговування пристроїв для захисту будинкiв i споруд вiд розрядiв блискавки - 6 працiвникiв. Пiдвищили квалiфiкацiю - 116 працiвникiв: - пройшли навчання за сумiжними професiями - 4 працiвника; - пiдвищили квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi - 23 працiвника; - пройшли навчання на виробничо-економiчних курсах - 35 працiвникiв; - пройшли навчання з пожарно-технiчного мiнiмуму - 54 працiвника. Студенти харкiвських ВУЗiв проходять практику на базi пiдроздiлiв ПАТ "АТ НДIРВ". У 2011 р. на пiдприємствi пройшли практику - 17 студентiв.