Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи НКАУ (представник за письмовим поданням)
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 00041482
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в статутному капiталi ВАТ "АТ НДIРВ" - представника НКАУ (за письмовим поданням) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 23.04.08.) на виконання вимог ЗУ "Про управлiння об`єктами державної власностi" вiд 21.09.06. № 185-V з метою представлення iнтересiв держави (державна частка - 50%+1 акцiя); звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). Представник держави - представник НКАУ (за письмовим поданням) виконував повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. представник держави - представник НКАУ (за письмовим поданням) винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. Змiни в персональному складi у звiтному перiодi: представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в статутному капiталi ВАТ "АТ НДIРВ"- представника НКАУ (за письмовим поданням) звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Представник держави - представник НКАУ (за письмовим поданням) перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" з 23.04.08. по 11.04.11.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ольховiкова Тетяна Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виробниче-ремонтне ЖЕД: бухгалтер
Опис Ольховiкову Т.О. обрано членом Ревiзiйної комiсiї за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 5 рокiв. Ольховiкова Т.О. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Ольховiкова Т.О. перебуває на посадi провiдного контролера-ревiзора вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг КРУ в Харкiвськiй обл. (мiсцезнаходження: 61022, м.Харкiв, пл.Свободи, б.5, Держпром, пiд.4, пов.10). Стаж роботи - 6 р. Стаж керiвної роботи - вiдсутнiй. Попереднi посади: Виробниче-ремонтне ЖЕД: бухгалтер; iнших даних про професiйну дiяльнiсть Товариство не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Ольховiкову Т.О. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Ольховiкова Т.О. перебуває на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" з 11.04.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiйник Олена Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** НКАУ: начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансування апарату-головний бухгалтер
Опис Олiйник О.О. обрано членом Ревiзiйної комiсiї за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 5 рокiв. Олiйник О.О. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Олiйник О.О. перебуває на посадi начальника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi - головного бухгалтера ДКА України (мiсцезнаходження: 01010, м.Київ, вул.Московська, б.8). Стаж роботи - 11 р. Стаж керiвної роботи - 6 р. Попереднi посади: НКАУ: спецiалiст 1 категорiї, головний спецiалiст, начальник вiддiлу-головний бухгалтер, начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансування апарату-головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Олiйник О.О. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Олiйник О.О. перебуває на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" з 11.04.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Воронiн Анатолiй Якович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1947
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТ НДIРВ": начальник вiддiлення
Опис Воронiна А.Я. обрано членом Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 3 роки. Воронiн А.Я. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Воронiн А.Я. перебуває на посадi заступника головного iнженера-начальника вiддiлення ПАТ "АТ НДIРВ" (мiсцезнаходження: 61054, м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271). Стаж роботи - 50 р. Стаж керiвної роботи - 33 р. Попереднi посади: Харкiвський ремонтно-механiчний завод: iнженер-конструктор 3 категорiї, iнженер-конструктор 2 категорiї, iнженер-конструктор 1 категорiї, в.о.головного технологу, головний технолог, в.о.головного iнженера, головний iнженер; ВАТ "АТ НДIРВ": начальник сектору, заступник начальника вiддiлення, в.о.начальника вiддiлення, начальник вiддiлення. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Воронiна А.Я. обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Воронiн А.Я. перебуває на посадi члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" з 11.04.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильєв Вадим Валерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1954
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФДМУ: заступник Голови
Опис Васильєва В.В. обрано членом Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 3 роки. Васильєв В.В. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Васильєв В.В. перебуває на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "ЕЛМIЗ" (мiсцезнаходження: 02660, м.Київ, вул.Бориспiльська, б.9). Стаж роботи - 36 р. Стаж керiвної роботи - 16 р. Попереднi посади: Завод Арсенал iм.В.I.Ленiна: начальник вiддiлу; ФДМУ: начальник управлiння, заступник Голови; iнших даних про професiйну дiяльнiсть Товариство не має. Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Васильєва В.В. обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Васильєв В.В. перебуває на посадi члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" з 11.04.11. по теперiшнiй час.


Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баулiн Сергiй Олексiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1949
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** НКАУ: Перший заступник Генерального директора
Опис Баулiна С.О. обрано членом Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 3 роки. За рiшенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" (протокол № 1 вiд 24.06.11.) Баулiна С.О. обрано Головою Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ". Баулiн С.О. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з Головою Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з Головою Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Баулiн С.О. перебуває на посадi Першого заступника Голови ДКА України (мiсцезнаходження: 01010, вул.Московська, б.8). Стаж роботи - 46 р. Стаж керiвної роботи - 25 р. Попереднi посади: НКАУ: заступник Генерального директора, Перший заступник Генерального директора; iнших даних про професiйну дiяльнiсть Товариство не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: за рiшенням Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" (протокол НР № 45 вiд 14.07.10.) Баулiна С.О. обрано на посаду Голови Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ". Баулiн С.О. перебував на посадi Голови Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з 14.07.10. по 11.04.11. За виконання обов`язкiв Голови Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. За рiшенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" (протокол НР № 1 вiд 24.06.11.) Баулiна С.О. обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" зi складу членiв Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ", обраних Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Баулiн С.О. перебуває на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" з 24.06.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Колобков Олег Вадимович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1954
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** НКАУ: директор департаменту промислової полiтики
Опис Колобкова О.В. обрано членом Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 3 роки. Колобков О.В. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Колобков О.В. перебуває на посадi директора департаменту космiчної виробничої iнфраструктури та кооперацiї ДКА України (мiсцезнаходження: 01010, м.Київ, вул.Московська, б.8). Стаж роботи - 34 р. Стаж керiвної роботи - 21 р. Попереднi посади: Державне пiдприємство "Харкiвський приладобудiвний завод iм.Т.Г.Шевченко": iнженер; Вiйськове представництво Мiнiстерства оборони: молодший воєнпред, воєнпред, начальник групи, заступник начальника ВП, начальник ВП; НКАУ: начальник управлiння, заступник директора департаменту, директор департаменту, директор департаменту промислової полiтики. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Колобкова О.В. обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Колобков О.В. перебуває на посадi члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" з 11.04.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи КРУ в Харкiвськiй обл. (представник за письмовим поданням)
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 21266914
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Представника держави - представника КРУ в Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 23.04.08.) на виконання вимог ЗУ "Про управлiння об`єктами державної власностi" вiд 21.09.06. № 185-V з метою представлення iнтересiв держави (державна частка - 50% + 1 акцiя); звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). Представник держави - представник КРУ в Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) виконував повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. представник держави - представник КРУ в Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. Змiни в персональному складi у звiтному перiодi: представника держави - представника КРУ в Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Представник держави - представник КРУ в Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" з 23.04.08. по 11.04.11.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полiщук Iрина Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1978
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Харкiвська мiська рада: заступник завiд.сектору юридичного департаменту
Опис Полiщук I.А. обрано членом Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 3 роки. Полiщук I.А. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Полiщук I.А. перебуває на посадi начальника юридичного вiддiлу РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. (мiсцезнаходження: 61024, м.Харкiв, вул.Гуданова, б.18). Стаж роботи - 11 р. Стаж керiвної роботи - 4 р. Попереднi посади: викладач правознавства; начальник юридичного вiддiлу приватної фiрми; заступник завiд.сектору юридичного департаменту Харкiвської мiської ради. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Полiщук I.А. обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Полiщук I.А. перебуває на посадi члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" з 11.04.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козлов Андрiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1969
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Теплоавтомат": Голова правлiння
Опис Козлова А.О. обрано членом Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 3 роки. Козлов А.О. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Козлов А.О. перебуває на посадi першого заступника начальника РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. (мiсцезнаходження: 61024, м.Харкiв, вул.Гуданова, б.18). Стаж роботи - 25 р. Стаж керiвної роботи - 15 р. Попереднi посади: заступник командира в/ч КДБ СРСР; начальник служби безпеки ВАТ; виконавчий директор ВАТ; Голова правлiння ВАТ "Харкiвоблстройтранс"; директор ДП НАК "Надра України"; Голова правлiння ВАТ "Теплоавтомат". Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Козлова А.О. обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Козлов А.О. перебуває на посадi члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" з 11.04.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котляров Олексiй Венiамiнович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1978
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "АТ НДIРВ": начальник вiддiлу iнформацiйних технологiй
Опис Котлярова О.В. призначено членом Правлiння за рiшенням Наглядової ради (протокол НР № 2 вiд 31.08.11.) у зв`язку зi звiльненням Пивовара О.Г. з посади члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" за власним бажанням. Котляров О.В. виконує повноваження та обов`язки члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" та контрактом з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ". Умови контракту з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Наглядовою радою (протокол НР № 1 вiд 24.06.11.). За виконання обов`язкiв члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. отримував винагороду вiдповiдно до умов оплати працi, зазначених в контрактi; винагороду в натуральнiй формi не отримував. Котляров О.В. перебуває на посадi головного iнженера-заступника директора з охорони працi ПАТ "АТ НДIРВ"; повноваження та обов`язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Оплата працi здiйснювалась згiдно штатного розкладу. Стаж роботи - 10 р. Стаж керiвної роботи - 5 р. Попереднi посади: ВАТ "АТ НДIРВ": iнженер-програмiст 3 категорiї, iнженер-програмiст 2 категорiї, iнженер-програмiст 1 категорiї, провiдний iнженер-програмiст; ПАТ "АТ НДIРВ": начальник вiддiлу iнформацiйних технологiй. Котляров О.В. займає посаду головного спецiалiсту з програмного забезпечення (за сумiсництвом) ДП ПАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр" (мiсцезнаходження: 61054, м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Котлярова О.В. призначено на посаду члена Правлiння за рiшенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" (протокол НР № 2 вiд 31.08.11.) у зв`язку зi звiльненням за власним бажанням члена Правлiння Пивовара О.Г. Призначення виконано за поданням Голови правлiння-директора ПАТ "АТ НДIРВ" Верещака О.П. Котляров О.В. перебуває на посадi члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" з 31.08.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. (представник за письмовим поданням)
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 23148337
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Представника держави - представника РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) обрано членом Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 20.04.07.) на виконання вимог ЗУ "Про управлiння об`єктами державної власностi" вiд 21.09.06. № 185-V з метою представлення iнтересiв держави (державна частка - 50%+1 акцiя); звiльнено з посади члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). Представник держави - представник РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. виконував повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Наглядову раду ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. представник держави - представник РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. Змiни в персональному складi у звiтному перiодi: представника держави - представника РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) звiльнено з посади члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Представник держави - представник РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. (за письмовим поданням) перебував на посадi члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з 20.04.07. по 11.04.11.


Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи НКАУ (представник за письмовим поданням)
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 00041482
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис На пiдставi розпорядження КМУ № 108-р вiд 04.03.04. НКАУ (зараз ДКА України) здiйснює управлiння державними корпоративними правами в статутному капiталi Товариства. З метою представлення iнтересiв держави в органах управлiння Товариства членом Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 20.04.07.) обрано представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в статутному капiталi ВАТ "АТ НДIРВ" - представника НКАУ (за письмовим поданням). На виконання вимог ЗУ "Про управлiння об`єктами державної власностi" вiд 21.09.06 № 185-V (державна частка - 50%+1 акцiя) за письмовим поданням НКАУ за рiшенням Наглядової ради (протокол НР № 45 вiд 14.07.10.) Баулiна С.О. обрано на посаду Голови Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ". Баулiн С.О. перебував на посадi Голови Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з 14.07.10. по 11.04.11. На посадi Голови Наглядової ради Баулiн С.О. виконував повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Наглядову раду ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв Голови Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. Баулiн С.О. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. Пiд час виконання обов`язкiв Голови Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" Баулiн С.О. перебував на посадi Першого заступника Генерального директора НКАУ (мiсцезнаходження: 01010, м.Київ, вул.Московська, б.8). Змiни в персональному складi у звiтному перiодi: представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в статутному капiталi ВАТ "АТ НДIРВ" - представника НКАУ (за письмовим поданням) звiльнено з посади Голови Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".


Посада Голова правлiння-директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верещак Олександр Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1949
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "НДIРВ", директор
Опис Верещака О.П. обрано Головою правлiння-директором за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 20.04.07.). Голова правлiння-директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Верещак О.П. виконував повноваження та обов`язки Голови правлiння-директора ВАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ" та контрактом. У зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) Верещак О.П. виконує повноваження та обов`язки Голови правлiння-директора ПАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" та контрактом. За виконання обов`язкiв Голови правлiння-директора протягом 2011 р. отримував винагороду вiдповiдно до умов оплати працi, зазначених в контрактi, який укладено з НКАУ (перейменоване в ДКА України); винагороду в натуральнiй формi не отримував. Стаж роботи - 45 р. Стаж керiвної роботи - 37 р. Попереднi посади: Державне пiдприємство "Харкiвський приладобудiвний завод iм.Т.Г.Шевченко": монтажник; Вiйськове представництво замовника: технiк, iнженер, старший iнженер; Державне пiдприємство "Харкiвський приладобудiвний завод iм.Т.Г.Шевченко": заступник начальника цеху з механiзацiї та автоматизацiї виробництва, заступник начальника цеху, заступник начальника виробництва, начальник виробництва; УФНДIВТ: заступник головного iнженера; "НДIРВ": головний iнженер, директор. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калюжна Людмила Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1949
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТ НДIРВ", заступник начальника планово-економiчного вiддiлу
Опис Калюжну Л.П. на посаду головного бухгалтера Товариства призначено наказом директора № 115 вiд 15.09.98. До повноважень вiдноситься органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов`язки виконуються згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.99. (зi змiнами та доповненнями) та посадової iнструкцiї. Оплата працi здiйснювалась згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Стаж роботи - 44 р. Стаж керiвної роботи - 25 р. Попереднi посади: Завод iм.Малишева: токар; Iнститут "Укргiпромаш": старший технiк, iнженер, старший iнженер; Вiйськове представництво: старший iнженер-економiст; УФНДIВТ: iнженер, старший iнженер, в.о.начальника бюро; "НДIРВ": начальник бюро, заступник начальника ПЕВ; ВАТ "АТ НДIРВ": заступник начальника ПЕВ. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.


Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коробчук Тетяна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1957
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТ НДIРВ", тимчасово виконуюча обов`язки начальника планово-економiчного вiддiлу
Опис Коробчук Т.М. обрано членом Ревiзiйної комiсiї за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 5 рокiв. За рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" (протокол РК № 1 вiд 01.06.11.) Коробчук Т.М. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ". Коробчук Т.М. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Коробчук Т.М. перебуває на посадi начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ "АТ НДIРВ" (мiсцезнаходження: 61054, м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271). Стаж роботи - 32 р. Стаж керiвної роботи - 21 р. Попереднi посади: УВТК "Харкiвський Облшляхбуд": старший товаровед, старший iнженер, в.о.начальника планового вiддiлу; УФНДIВТ: iнженер, старший iнженер; "НДIРВ": iнженер 1 категорiї, в.о. начальника бюро, начальник бюро з планування; ВАТ "АТ НДIРВ": заступник начальника ПЕВ, тимчасово в.о. начальника ПЕВ. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни в персональному складi у звiтному перiодi: за рiшенням Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" (протокол РК № 1 вiд 26.06.08.) Коробчук Т.М. обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" зi складу членiв Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ", обраних Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 23.04.08.). Коробчук Т.М. перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" з 26.06.08. по 11.04.11. За виконання обов`язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. За рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" (протокол РК № 1 вiд 01.06.11.) Коробчук Т.М. обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" зi складу членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ", обраних Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Коробчук Т.М. перебуває на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТ НДIРВ" з 01.06.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гущин Вiктор Iллiч
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1950
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Державне пiдприємство "Харкiвський приладобудiвний завод iм.Т.Г.Шевченко", головний конструктор
Опис Гущина В.I. обрано членом Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 20.04.07.); звiльнено з посади члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). Гущин В.I. виконував повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Наглядову раду ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. Стаж роботи - 38 р. Стаж керiвної роботи - 31 р. Попереднi посади: Державне пiдприємство "Харкiвський приладобудiвний завод iм.Т.Г.Шевченко": iнженер, начальник вiддiлу, заступник головного конструктора, головний конструктор, в.о.директора, головний конструктор. Пiд час виконання обов`язкiв члена Наглядової ради у 2011 р. посади на iнших пiдприємствах не займав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Гущина В.I. звiльнено з посади члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Гущин В.I. перебував на посадi члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з 20.04.07. по 11.04.11.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ребров Григорiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1938
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТ НДIРВ", в.о. Голови профспiлки
Опис Реброва Г.П. обрано членом Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.), термiн повноважень - 3 роки. Ребров Г.П. виконує повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДIРВ" та договором з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ". Умови договору з членом Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi (за рiшенням ЗЗА вiд 11.04.11. укладено цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi). Ребров Г.П. перебуває на посадi Голови профспiлки ПАТ "АТ НДIРВ" (мiсцезнаходження: 61054, м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271). Стаж роботи - 54 р. Стаж керiвної роботи - 31 р. Попереднi посади: Харкiвське вiддiлення Проектно-Монтажного тресту: монтажник; Харкiвська фiлiя 6-го Державного Союзного Проектного Iнституту: слюсар-електрик; 7-й Державний Союзний Проектний Iнститут: технiк, старший технiк; Пiдприємство п/с: старший технiк; КБ "Електроприладобудування": старший технiк, iнженер 1 категорiї; УФНДIВТ: iнженер 1 категорiї, iнженер 3 категорiї, старший iнженер, начальник групи; "НДIРВ": начальник групи; ВАТ "АТ НДIРВ": в.о. голова профспiлки. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 20.04.07.) Реброва Г.П. обрано на посаду члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ". Ребров Г.П. перебував на посадi члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з 20.04.07. по 11.04.11. За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) Реброва Г.П. обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Ребров Г.П. перебуває на посадi члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДIРВ" з 11.04.11. по теперiшнiй час.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Виконавчий комiтет Київської районної ради м.Харкова (представник за письмовим поданням)
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 04058841
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Представника держави - представника органу мiсцевої виконавчої влади - представника Виконавчого комiтету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням) обрано членом Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 20.04.07.) на виконання вимог ЗУ "Про управлiння об`єктами державної власностi" вiд 21.09.06. № 185-V з метою представлення iнтересiв держави (державна частка - 50%+1 акцiя); звiльнено з посади члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.). Представник держави - представник Виконавчого комiтету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням) виконував повноваження та обов`язки, визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Наглядову раду ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. представник держави - представник Виконавчого комiтету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням) винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. Змiни в персональному складi у звiтному перiодi: представника держави - представника органу мiсцевої виконавчої влади - представника Виконавчого комiтету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням) звiльнено з посади члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) у зв`язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Представник держави - представник Виконавчого комiтету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням) перебував на посадi члена Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" з 20.04.07. по 11.04.11.


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верещак Iгор Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1981
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТ НДIРВ", заступник директора з розвитку та якостi
Опис Верещака I.О. призначено членом Правлiння за рiшенням Наглядової ради (протокол НР № 2 вiд 24.05.07.). Верещак I.О. виконував повноваження та обов`язки члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. У зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) Верещак I.О. виконує повноваження та обов`язки члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" та контрактом з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ". Умови контракту з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Наглядовою радою (протокол НР № 1 вiд 24.06.11.). За виконання обов`язкiв члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. отримував винагороду вiдповiдно до умов оплати працi, зазначених в контрактi; винагороду в натуральнiй формi не отримував. Верещак I.О. перебуває на посадi заступника директора з економiки та якостi ПАТ "АТ НДIРВ"; повноваження та обов`язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Оплата працi здiйснювалась згiдно штатного розкладу. Стаж роботи - 7 р. Стаж керiвної роботи - 6 р. Попереднi посади: ВАТ "АТ НДIРВ": iнженер-електронiк, в.о.начальника вiддiлу iнформацiйного забезпечення, начальник вiддiлу iнформацiйного забезпечення, заступник директора з розвитку та якостi. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Литвиненко Сергiй Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1959
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТ НДIРВ", заступник директора з маркетингу та зовнiшньо-економiчних зв`язкiв-директор ДП ВАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр"
Опис Литвиненко С.В. призначено членом Правлiння за рiшенням Наглядової ради (протокол НР № 2 вiд 24.05.07.). Литвиненко С.В. виконував повноваження та обов`язки члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. У зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) Литвиненко С.В. виконує повноваження та обов`язки члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" та контрактом з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ". Умови контракту з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Наглядовою радою (протокол НР № 1 вiд 24.06.11.). За виконання обов`язкiв члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. отримував винагороду вiдповiдно до умов оплати працi, зазначених в контрактi; винагороду в натуральнiй формi не отримував. Литвиненко С.В. перебуває на посадi заступника директора ПАТ "АТ НДIРВ" з медичної технiки та технологiй-директора ДП ПАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр" (мiсцезнаходження: 61054, м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271); повноваження та обов`язки визначенi контрактом. Оплата працi здiйснювалась вiдповiдно до умов оплати працi, зазначених в контрактi. Стаж роботи - 33 р. Стаж керiвної роботи - 25 р. Попереднi посади: УФНДIВТ: технiк, старший технiк, iнженер-технолог; Обчислювальний центр Харкiвської обласної контори Державного банку СРСР: iнженер; УФНДIВТ: iнженер, старший iнженер, в.о.заступника начальника цеху; "НДIРВ": заступник начальника цеху, начальник цеху, заступник головного iнженера - начальник ТСЦ; ДП ВАТ "АТ НДIРВ" ф.Радмiр": директор; ВАТ "АТ НДIРВ": заступник директора з маркетингу та зовнiшньо-економiчних зв`язкiв-директор ДП ВАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Брагiн Сергiй Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1950
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТ НДIРВ", помiчник директора з безпеки зовнiшньо-економiчних зв`язкiв
Опис Брагiна С.Ю. призначено членом Правлiння за рiшенням Наглядової ради (протокол НР № 2 вiд 24.05.07.). Брагiн С.Ю. виконував повноваження та обов`язки члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. У зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) Брагiн С.Ю. виконує повноваження та обов`язки члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" та контрактом з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ". Умови контракту з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Наглядовою радою (протокол НР № 1 вiд 24.06.11.). За виконання обов`язкiв члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. отримував винагороду вiдповiдно до умов оплати працi, зазначених в контрактi; винагороду в натуральнiй формi не отримував. Брагiн С.Ю. перебуває на посадi заступника директора з персоналу та безпеки ПАТ "АТ НДIРВ"; повноваження та обов`язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Оплата працi здiйснювалась згiдно штатного розкладу. Стаж роботи - 39 р. Стаж керiвної роботи - 12 р. Попереднi посади: Служба в Збройних силах; ВАТ "АТ НДIРВ": помiчник директора з безпеки, помiчник директора з безпеки зовнiшньо-економiчних зв`язкiв. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пивовар Олександр Григорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1955
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП ВАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр", заступник директора з маркетингу-перший заступник директора
Опис Пивовара О.Г. призначено членом Правлiння за рiшенням Наглядової ради (Протокол НР № 2 вiд 24.05.07.); звiльнено за рiшенням Наглядової ради (Протокол НР № 2 вiд 31.08.11.). Пивовар О.Г. виконував повноваження та обов`язки члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. У зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) Пивовар О.Г. виконував повноваження та обов`язки члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" та контрактом з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ". Умови контракту з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Наглядовою радою (протокол НР №. 1 вiд 24.06.11.). За виконання обов`язкiв члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. отримував винагороду вiдповiдно до умов оплати працi, зазначених в контрактi; винагороду в натуральнiй формi не отримував. Пiд час виконання обов`язкiв члена Правлiння Пивовар О.Г. перебував на посадi головного iнженера-заступника директора з охорони працi ПАТ "АТ НДIРВ"; виконував повноваження та обов`язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Оплата працi здiйснювалась згiдно штатного розкладу. Стаж роботи - 35 р. Стаж керiвної роботи - 25 р. Попереднi посади: УФНДIВТ: технiк, старший технiк-технолог, iнженер-технолог, в.о.старшого мастера; Харкiвський завод "Оргтехнiка": iнженер-технолог 1 категорiї; УФНДIВТ: iнженер-технолог 1 категорiї, заступник начальника цеху, начальник цеху; "НДIРВ": заступник начальника цеху, начальник цеху, начальник сектору; ДП ВАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр": заступник директора; ДП ВАТ "АТ НДIРВ" ЛДЦ "Радмiр-Полiтех": директор; ДП ВАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр": заступник директора з маркетингу-перший заступник директора. Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiни у персональному складi у звiтному перiодi: Пивовара О.Г. звiльнено з посади члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" за власним бажанням за рiшенням Наглядової ради (протокол НР № 2 вiд 31.08.11.). Звiльнення виконано на пiдставi наданої заяви. Пивовар О.Г. перебував на посадi члена Правлiння з 24.05.07. по 31.08.11. У зв`язку зi звiльненням Пивовара О.Г. на посаду члена Правлiння призначено Котлярова О.В. (протокол НР № 2 вiд 31.08.11.).


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малафєєв Євген Євгенович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1954
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТ НДIРВ", заступник директора з наукової роботи
Опис Малафєєва Є.Є. призначено членом Правлiння за рiшенням Наглядової ради (протокол НР № 2 вiд 24.05.07.). Малафєєв Є.Є. виконував повноваження та обов`язки члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ВАТ "АТ НДIРВ" та Положенням "Про Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ". За виконання обов`язкiв члена Правлiння ВАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. винагороду не отримував, у т.ч. в натуральнiй формi. У зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" (протокол ЗЗА вiд 11.04.11.) Малафєєв Є.Є. виконує повноваження та обов`язки члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ", визначенi Статутом ПАТ "АТ НДIРВ", Положенням "Про Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" та контрактом з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ". Умови контракту з членом Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" затверджено Наглядовою радою (протокол НР № 1 вiд 24.06.11.). За виконання обов`язкiв члена Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 р. отримував винагороду вiдповiдно до умов оплати працi, зазначених в контрактi; винагороду в натуральнiй формi не отримував. Малафєєв Є.Є. перебуває на посадi заступника директора з наукової роботи-першого заступника директора ПАТ "АТ НДIРВ"; повноваження та обов`язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Оплата працi здiйснювалась згiдно штатного розкладу. Стаж роботи - 35 р. Стаж керiвної роботи - 25 р. Попереднi посади: УФНДIВТ: iнженер, старший iнженер, начальник групи, начальник сектору; "НДIРВ": в.о. начальника вiддiлу, начальник сектору, начальник вiддiлу; ВАТ "АТ НДIРВ": головний конструктор за напрямком, заступник директора з наукової роботи. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що iдентифiкують фiзичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституцiї України; ст.11 ЗУ "Про iнформацiю"). Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.