Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член Ревiзiйної комiсiї Ольховiкова Тетяна Олександрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Олiйник Олена Олександрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Воронiн Анатолiй Якович д/н д/н д/н 16200 0.0079 16200 0 0 0
Член Наглядової ради Васильєв Вадим Валерiйович д/н д/н д/н 10000 0.0048 10000 0 0 0
Голова Наглядової ради Баулiн Сергiй Олексiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Колобков Олег Вадимович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Полiщук Iрина Анатолiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Козлов Андрiй Олександрович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Котляров Олексiй Венiамiнович д/н д/н д/н 4780 0.0023 4780 0 0 0
Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович д/н д/н д/н 26.11.1996 13984575 6.7657 13984575 0 0 0
Головний бухгалтер Калюжна Людмила Петрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Коробчук Тетяна Миколаївна д/н д/н д/н 26.11.1996 17980 0.0087 17980 0 0 0
Член Наглядової ради Ребров Григорiй Петрович д/н д/н д/н 26.11.1996 78760 0.0381 78760 0 0 0
Член Правлiння Верещак Iгор Олександрович д/н д/н д/н 26.11.1996 8846220 4.2798 8846220 0 0 0
Член Правлiння Литвиненко Сергiй Вiкторович д/н д/н д/н 26.11.1996 51000 0.0247 51000 0 0 0
Член Правлiння Брагiн Сергiй Юрiйович д/н д/н д/н 11.07.2005 4780 0.0023 4780 0 0 0
Член Правлiння Малафєєв Євген Євгенович д/н д/н д/н 26.11.1996 10000 0.0049 10000 0 0 0
Усього 23024295 11.1392 23024295 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.