Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація про дивідендиЗа результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 429004.32 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0.002 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 338202.89 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 15.04.2011
Дата виплати дивідендів 15.04.2011
Опис Товариство привiлейованих акцiй не випускало. Iнформацiя про "дивiденди за результатами звiтного перiоду" - за 2011 рiк (дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв; дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв; дата початку виплати дивiдендiв; розмiр виплати дивiдендiв; порядок виплати дивiдендiв; строк виплати дивiдендiв) вiдсутня у зв`язку з тим, що питання щодо розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2011 роцi буде вирiшено на загальних зборах акцiонерiв 18.04.12. У 2011 р. Товариство здiйснювало виплату дивiдендiв за 2010 р., нарахованих згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.11. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями (за 2010 р.): 11.04.11. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (за 2010 р.): 15.04.11. Дата початку виплати дивiдендiв (за 2010 р.): 15.04.11. Строк виплати дивiдендiв (за 2010 р.): 15.04.11.-10.10.11. Дивiденди, нарахованi на одну акцiю (за 2010 р.) - 0,00207549 грн. Розмiр виплати дивiдендiв (за 2010 р.): 30% вiд чистого прибутку, одержаного за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 р. Порядок виплати дивiдендiв: На державнi корпоративнi права - в 30-денний термiн пiсля проведення загальних зборiв акцiонерiв (по 12.05.11.) шляхом перерахування коштiв до бюджету. Юридичним особам шляхом перерахування коштiв на розрахунковий рахунок. Фiзичним особам - поштовим переказом. Витрати, пов`язанi з виплатою дивiдендiв, здiйснюються за рахунок Товариства. У звiтному перiодi сплачено дивiдендiв у розмiрi 473046,82 грн., у т.ч.: - дивiденди, нарахованi за 2010 р. у розмiрi 338202,89 грн., у т.ч. податок з доходiв фiзичних осiб - 9437,94 грн. - дивiденди, нарахованi за минулi роки у розмiрi 134843,93 грн.