Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315
Місцезнаходження Харківська Дзержинський 61145 м.Харкiв вул.Космiчна, б.26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 520276
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.02.2010
Міжміський код та телефон (057) 7-140-190
Факс (057) 7-140-190
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АТ НДIРВ" (Протокол ЗЗА вiд 23.04.10.-21.05.10.) у зв`язку з дематерiалiзацiєю акцiй з ТОВ "МДЦ" укладено договiр № 22-ЕМ вiд 15.07.10. про вiдкриття рахункiв у ЦП власникам акцiй Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Спiвдружнiсть"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23908661
Місцезнаходження Харківська Дзержинський 61145 м.Харкiв вул.Космiчна, б.26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АГ № 399166
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.08.2010
Міжміський код та телефон (057) 7-140-190
Факс (057) 7-140-190
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АТ НДIРВ" (Протокол ЗЗА вiд 23.04.10.-21.05.10.) у зв`язку з дематерiалiзацiєю акцiй припинено дiю договору № 397А вiд 22.02.08. в частинi ведення реєстру власникiв iменних ЦП (дата припинення ведення реєстру 10.08.10.). Укладено д/у вiд 30.07.10. до договору № 397А вiд 22.02.08. на зберiгання первинних документiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Харкiв-Регiон-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24127299
Місцезнаходження Харківська Дзержинський 61103 м.Харкiв вул.Дерев`янко, б.16-Б, к.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 75-111-97
Факс (057) 34-339-05
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис На пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 3 вiд 16.12.11.) аудиторську перевiрку за 2011 рiк здiйснювало ТОВ АФ "Харкiв-Регiон-Аудит". Договiр № 48 вiд 19.12.11.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Київська Шевченкiвський 01001 м.Київ вул.Грiнченка, б.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, (044) 279-13-25, (044) 279-13-22
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АТ НДIРВ" (Протокол ЗЗА вiд 23.04.10.-21.05.10.) у зв`язку з дематерiалiзацiєю акцiй з ВАТ "НДУ" (зараз ПАТ "НДУ") укладено договiр № Е-798 вiд 14.07.10. на обслуговування випуску ЦП Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження Київська Шевченкiвський 01034 м.Київ пров.Рильський, б.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-41-58
Факс (044) 278-51-40
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Опис На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.08. з ПрАТ "УФБ" укладено договiр № 2211 вiд 12.12.11. про допуск та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв акцiй iменних простих (UA4000073894) ПАТ "АТ НДIРВ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20474912
Місцезнаходження Київська Подiльський 04070 м.Київ вул.Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АГ № 569137
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.12.2010
Міжміський код та телефон (044) 499-2-499, (044) 495-2-254
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис Обов`язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Україна"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31235110
Місцезнаходження Київська Подiльський 04070 м.Київ вул.Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 520695
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.03.2010
Міжміський код та телефон (044) 499-2-499, (044) 495-2-254
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис Обов`язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Україна"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31235110
Місцезнаходження Київська Подiльський 04070 м.Київ вул.Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 520814
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.02.2010
Міжміський код та телефон (044) 499-2-499, (044) 495-2-254
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис Обов`язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.