Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16.06.2010 58/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000073894 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.05 206698040 10334902 100
Опис Товариство додаткову емiсiю акцiй не здiйснювало. Цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, не випускались. Погашення цiнних паперiв не здiйснювалось, акцiї не є борговими цiнними паперами. Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Акцiї ПАТ "АТ НДIРВ" включено до бiржового списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв акцiй простих iменних UA 4000073894 та допущенi до торгiвлi на УФБ без включення до бiржового реєстру. Заяв або намiрiв щодо допуску на фондовi бiржi за категорiєю лiстингових цiнних паперiв з метою торгiвлi не було. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється.