Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Початком дiяльностi iнституту було формування в 1953 роцi в м.Харковi колективу, який почав розробляти технiчнi засоби керування та спостереження за лiтальними апаратами рiзного призначення. На базi цього колективу було створено в 1968 р. "Українську фiлiю науково-дослiдного iнституту вимiрювальної технiки" або скорочено - УФНДIВТ. У 1986 роцi УФНДIВТ було перетворено у самостiйне пiдприємство "Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" (НДIРВ). З 1992 року iнститут був пiдпорядкований Мiнмашпрому України. Починаючи з 60-х рокiв, iнститут приймав участь практично в усiх космiчних програмах СРСР. З 1992 року, на базi використання космiчних технологiй, iнститут розробив низку нових апаратiв та комплексiв. У 1995 роцi згiдно державної програми приватизацiї пiдприємство було вiднесено до групи "Г" - пiдприємства ВПК, якi пiдлягають конверсiї. Згiдно наказу РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. вiд 18.08.95. за № 708-П "НДIРВ" було вiднесено до перелiку пiдприємств, якi пiдлягають обов`язковiй приватизацiї шляхом перетворення його в АТ вiдкритого типу. Згiдно розпорядження РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. вiд 29.07.96 № 1003р було затверджено План приватизацiї державного пiдприємства "НДIРВ". За пiдсумками проведеної iнвентаризацiї визначено статутний капiтал пiдприємства у розмiрi 10334902 грн., який розподiлено на 41339608 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Наказом РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. № 1358-П вiд 12.12.95. було створено вiдкрите акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань". На пiдставi цього наказу Товариство було зареєстровано Виконавчим Комiтетом Київської Ради народних депутатiв м.Харкова розпорядженням № 3323 вiд 22.12.95. Керуючись Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" згiдно плану приватизацiї, затвердженого розпорядженням РВ ФДМУ по Харкiвськiй обл. № 1003 р.вiд 29.07.96. було здiйснено пiльговий продаж акцiй та продаж акцiй через мережу сертифiкатних аукцiонiв. На виконання наказу ФДМУ вiд 08.11.00. № 2323 "Про проведення пiдсумкiв 31 спецiалiзованого сертифiкатного аукцiону", яким затверджено рiшення аукцiонної комiсiї щодо дроблення акцiй, пiдприємство провело процедуру деномiнацiї акцiй (коеф.дроблення 5). У зв`язку з цим (на пiдставi рiшення ЗЗА вiд 20.04.01.) змiнено номiнальну вартiсть акцiй на 0,05 грн. без змiни розмiру статутного капiталу. Станом на 31.12.11. статутний капiтал Товариства становить 10334902 грн., який розподiлено на 206698040 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн.кожна. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.08.: - за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.10.-21.05.10. проведено дематерiалiзацiю акцiй Товариства та здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй; - за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.11. змiнено найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" на Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань", дiяльнiсть Товариства, установчi та iншi внутрiшнi документи приведенi у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. Статут ПАТ "АТ НДIРВ" у новiй редакцiї зареєстровано Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради Харкiвської обл. 18.04.11. за № 14801050013016027. Станом на 31.12.11. згiдно розпорядження КМУ № 884-р вiд 29.07.09. у державнiй власностi закрiплено пакет акцiй у розмiрi 50%+1 акцiя термiном на 3 роки. Фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було. ПАТ "АТ НДIРВ" є одним з провiдних пiдприємств України в галузi розробки, проектування та виробництва радiоелектронної технiки: наземних та бортових систем i приладiв для космiчних комплексiв, систем високоточних траєкторних вимiрювань для вiдпрацювання ракетно-космiчної технiки, складної медичної технiки, контрольно-вимiрювальних приладiв i систем управлiння для паливно-енергетичного комплексу. ПАТ "АТ НДIРВ" є головним виконавцем робiт зi створення: бортових радiоелектронних приладiв для космiчних апаратiв, наземних засобiв управлiння космiчними апаратами та прийому iнформацiї вiд космiчних апаратiв; апаратури споживача СРНС (супутникової радiонавiгацiйної системи) та засобiв передачi iнформацiї для використання у складi ракет-носiїв; системи координатно-часового навiгацiйного забезпечення України.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вищим органом ПАТ "АТ НДIРВ" є Загальнi збори акцiонерiв. Серед керiвних та контролюючих органiв Товариства можна видiлити: - Правлiння (виконавчий орган), - Наглядову раду, - Ревiзiйну комiсiю. В перiод мiж Загальними зборами основним органом управлiння Товариства є Наглядова рада, яка приймає рiшення стосовно основних питань дiяльностi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та дiючим Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДIРВ", якщо це не суперечить чинному законодавству України. Органом контролю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. До обов`язкiв Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтнi тiльки Вищому органу Товариства - Загальним зборам. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю ПАТ "АТ НДIРВ" є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих що згiдно з чинним законодавством та Статутом або рiшенням вищого органу Товариства вiднесенi виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Правлiння призначається Наглядовою радою за поданням Голови правлiння-директора. Роботою Правлiння керує Голова правлiння-директор, який обирається вищим органом Товариства. Вiн має право без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, укладати рiзнi угоди, не забороненi чинним законодавством України, ставити перший пiдпис на рiзнi документи, затверджувати посадовi iнструкцiї з правами та обов`язками працiвникiв, в т.ч. головного бухгалтера та керiвникiв пiдроздiлiв. Голова правлiння-директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, на пiдставi рiшень, прийнятих Правлiнням, Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв, видавати накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, тощо. Рiшенням Голови правлiння - директора за членами Правлiння закрiплено рiзнi напрямки дiяльностi Товариства та їм пiдлеглi вiдповiднi пiдроздiли. Склад Правлiння ПАТ "АТ НДIРВ": - Голова правлiння - директор; - заступник директора з наукової роботи-перший заступник директора; - заступник директора з економiки та якостi; - заступник директора з медичної технiки та технологiй - директор ф."Радмiр" ДП ПАТ "АТ НДIРВ"; - головний iнженер - заступник директора з охорони працi; - заступник директора з персоналу та безпеки. За кожним заступником директора закрiплено низку пiдроздiлiв, якi вiдповiдають за злагоджену роботу всього напрямку. Структурно ПАТ "АТ НДIРВ" складається: з двох тематичних пiдроздiлiв; вiддiлення технiчного супроводу розробок; макетно-експериментального виробництва; служб енергетичного забезпечення; економiчних служб, а також невеликих допомiжних пiдроздiлiв. Питаннями, що стосуються корпоративного управлiння Товариства займається фiнансово-iнвестицiйний вiддiл. Протягом звiтного перiоду вiдбулись наступнi змiни в структурi пiдприємства: - в структуру управлiння введено штатну одиницю - помiчника директора з персоналу та безпеки; - в структуру вiддiлення № 5 введено тематичний вiддiл № 40. Статус акцiонерного товариства пiдприємство отримало в 1995 роцi. Станом на 31.12.11. ПАТ "АТ НДIРВ" має 2 дочiрнiх пiдприємства: 1. ДП пiдприємство "ЗАО НДIРВ". Адреса: 61054, м.Харкiв, вул.Ак.Павлова, б.271. Основний вид дiяльностi: проведення робiт, розробка та втiлення технологiй у сумiжних iз аерокосмiчною галуззю напрямах та їх комерцiйне поширення при виконаннi робiт по захисту i автоматизацiї рiзноманiтних, у т.ч. об`єктiв енергетики i зв`язку, сховищ та арсеналiв оборонного комплексу, а також iнших об`єктiв дослiдницько-виробничого призначення. В перспективi не передбачаються змiни в напрямках науково-технiчної дiяльностi пiдприємства. У порiвняннi до попереднього звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi ДП не було. 2. ДП фiрма "Радмiр". Адреса: 61054, м.Харкiв, вул.Ак.Павлова, б.271. Основний вид дiяльностi: розробка, виробництво, реалiзацiя та сервiсне обслуговування ультразвукової, рентгенiвської, мiкрохвильової та фiзiотерапевтичної медичної технiки. ДП ф. "Радмiр" - багаторiчний учасник та переможець тендерiв, якi проводять Мiнiстерство охорони здоров`я України, обласнi та мiсцевi управлiння охорони здоров`я, центральнi районнi лiкарнi та iншi медичнi заклади. Основнi ринки збуту медичних апаратiв: Україна, Росiя, Китай. ДП ПАТ "АТ НДIРВ" ф. "Радмiр" є єдиним пiдприємством в Українi, яке займається розробками та виробництвом ультразвукових приладiв, терапевтичних апаратiв локальної гiпертермiї простати. Продукцiя, що виробляє пiдприємство є перспективною i не залежить вiд сезонних змiн. При проектуваннi, розробцi та виробництвi продукцiї використовуються сучаснi технологiї. Забезпечення замкнутого циклу дозволяє виконувати на пiдприємствi всi необхiднi етапи: проектування, розробку, виготовлення, введення в експлуатацiю, виконання гарантiйного та пiслягарантiйного обслуговування. ДП ф. "Радмiр" має сертифiковану систему управлiння якiстю на вiдповiднiсть: - ISO 13485:2003 стосовно проектування, виготовлення та сервiсного обслуговування активної медичної технiки та обладнання в регiонах, про що свiдчить сертифiкат № 8090055 вiд 16.04.09. дiйсний до 31.03.12., виданий Електротехнiчним Випробувальним Iнститутом EZU (Прага, Чеська Республiка). Керiвним документом є СОУ 45-0000 "Настанова з якостi". Система управлiння якiстю розповсюджується на всю дiяльнiсть пiдприємства вiд розробки продукцiї до її реалiзацiї, внутрiшнiй аудит здiйснює контроль за її функцiонуванням. На пiдприємствi проводяться дослiдно-конструкторськi роботи з розробки нових видiв медичної технiки, модернiзується медична технiка, що виробляється серiйно. У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi ДП не було. В перспективi не плануються змiни в напрямках науково-технiчної дiяльностi пiдприємства; планується розширення виробництва, створення медичної технiки нового поколiння з характеристиками не нижче кращих свiтових зразкiв за нижчою вартiстю. ПАТ "АТ НДIРВ" фiлiй, представництв, та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно З-ну України вiд 16.07.99. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi П(С)БО), з метою забезпечення єдиних принципiв, методiв та процедур, якi використовуються пiдприємством для складання та надання звiтностi, розроблено облiкову полiтику ПАТ "АТ НДIРВ" та видано вiдповiдний наказ (Наказ Голови правлiння-директора № 37 вiд 31.03.11.), згiдно якого забезпечується незмiннiсть на протязi року правил, якими повинна керуватися бухгалтерiя при вимiрi, оцiнцi та реєстрацiї господарських операцiй на пiдставi П(С)БО. КРИТЕРIЇ ВИЗНАННЯ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ`ЯЗАНЬ Матерiальнi та нематерiальнi об`єкти вiдображаються у балансi пiдприємства як активи тiльки у тому випадку, коли вони вiдповiдають одночасно таким критерiям: об`єкти контролюються пiдприємством, їх оцiнку можливо достовiрно визначити, iснує iмовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигiд вiд використання цих об`єктiв. КЛАСИФIКАЦIЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, НЕОБОРОТНИХ АКТИВIВ I МШП. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби, iншi необоротнi активи та незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи, а також розкриття про них у фiнансовiй звiтностi визначаються згiдно П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Основними засобами на пiдставi п.4 П(С)БО № 7 "Основнi засоби" визнаються матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання в процесi виробництва, надання в оренду iншим особам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiально-культурних функцiй, якщо очiкуваний термiн корисного використання таких об`єктiв перевищує 1 рiк. До категорiї "малоцiнних та швидкозношуваних предметiв" (МШП) вiдносяться матерiальнi активи, якщо вартiсть одиницi таких активiв не перевищує 1000,00 грн. без урахування ПДВ i строк експлуатацiї їх не бiльше 1 року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше 1 року. До категорiї "малоцiнних необоротних матерiальних активiв" (МНМА) вiдносяться предмети, очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує 1 рiк, а вартiсть одиницi яких не перевищує 1000,00 грн. без урахування ПДВ. ОБЛIК ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ Облiк основних засобiв пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". В балансi пiдприємства вiдповiдно до П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть" видiляється вартiсть об`єктiв, що вважаються об`єктами iнвестицiйної нерухомостi. Об`єкти iнвестицiйної нерухомостi, якi є власнiстю пiдприємства, використовуються лише для отримання орендних платежiв. Основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Справедливою вартiстю основних засобiв вважається їх залишкова вартiсть. Амортизацiя основних засобiв у бухгалтерському облiку нараховується згiдно П(С)БО № 7 <Основнi засоби> щомiсячно прямолiнiйним методом (крiм основних засобiв, що облiковуються на 112 рахунку). Лiквiдацiйна вартiсть всiх основних засобiв прирiвнюється нулю. ОБЛIК НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ При зарахуваннi на баланс нематерiального активу його оцiнка здiйснюється за собiвартiстю вiдповiдно до пп.11-16 П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи". Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв застосовуються строки їх корисного використання. Амортизацiя всiх нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть всiх нематерiальних активiв прирiвнюється нулю. ОБЛIК МШП ТА МАЛОЦIННИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВIВ Облiк МШП ведеться на рахунку 22, а при передачi в експлуатацiю їх вартiсть вiдноситься на витрати виробництва. Вартiсть МШП (за винятком вартостi зворотних вiдходiв) при передачi в експлуатацiю виключається зi складу активiв з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Вартiсть МНМА, що значаться на рахунку 112, вiдноситься на витрати виробництва шляхом нарахування їх зносу в розмiрi 100% вiд їх первiсної вартостi при введеннi в експлуатацiю з вiдображенням нарахованого зносу по кредиту рах.132. ОБЛIК КАПIТАЛЬНИХ IНВЕСТИЦIЙ Оцiнка капiтальних iнвестицiй проводиться по iсторичнiй собiвартостi, яка не пiдлягає наступнiй iндексацiї. Капiтальнi iнвестицiї, отриманi пiдприємством безкоштовно, оцiнюються по їх справедливiй вартостi. Бухгалтерський облiк капiтальних iнвестицiй ведеться на рахунку 15 "Капiтальнi iнвестицiї" на вiдповiдних субрахунках. ОБЛIК ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ Еквiвалентами грошових коштiв (iз числа фiнансових iнвестицiй) у фiнансовiй звiтностi згiдно з П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв" визнаються депозитнi сертифiкати строком до 3 мiс. Фiнансовi iнвестицiї класифiкуються на довгостроковi (строком погашення бiльше 1 року) та короткостроковi (всi iншi). Довгостроковi та короткостроковi фiнансовi iнвестицiї враховуються за методом справедливої вартостi. Облiк фiнансових iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства, асоцiйованi пiдприємства здiйснюється за методом участi в капiталi по справедливiй вартостi згiдно П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї". ОБЛIК ЗАПАСIВ Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю вiдповiдно до П(С)БО № 9 "Запаси". У балансi запаси вiдображаються по їх первiснiй вартостi, до особливого розпорядження адмiнiстрацiї пiдприємства, вважаючи чисту вартiсть реалiзацiї запасiв рiвних їх первiснiй вартостi. На пiдприємствi застосовується перiодична система облiку запасiв (за якою оцiнка запасiв у разi вибуття вiдображається в облiку одноразово в кiнцi календарного мiсяця), у зв`язку з тим, що безперервна система облiку запасiв у законодавчих та нормативних актах України не передбачена. Щорiчно станом на 1 жовтня проводиться iнвентаризацiя запасiв з обов`язковим вiдображенням її результатiв у бухгалтерському облiку пiдприємства. ОБЛIК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ При формуваннi собiвартостi продукцiї, товарiв (робiт, послуг) собiвартiсть, обчислена бухгалтерiєю пiдприємства вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв П(С)БО № 16 "Витрати", в частинi вiднесення адмiнiстративних витрат на рахунок 92, завжди вiдрiзняється вiд собiвартостi продукцiї, товарiв (робiт, послуг), обчисленої планово-економiчним вiддiлом (ПЕВ) пiдприємства, у зв`язку з тим що ПЕВ формує собiвартiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства щодо формування собiвартостi робiт та цiн на науково-технiчну продукцiю з урахуванням "Методичних рекомендацiй визначення кошторисної вартостi науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт для органiзацiй (пiдприємств) рiзних форм власностi та господарювання (крiм бюджетних установ)", затверджених наказом Мiносвiти України вiд 21.02.06. № 119. РОЗПОДIЛ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ Загальновиробничi витрати вiдносяться в повнiй сумi на витрати виробництва в зв`язку з тим, що пiдприємство не випускає промислову продукцiю, а виконує iндивiдуальнi та унiкальнi замовлення, за якими неможливо здiйснювати планування як реального обсягу випуску продукцiї, так i суми загальновиробничих витрат. Загальновиробничi витрати вiдносяться на витрати основного виробництва у розрiзi всiх виконуваних замовлень пiдприємства виходячи з бази розподiлу фактичних витрат на оплату працi основних виробничих робiтникiв протягом звiтного перiоду. ОБЛIК ВИКОНАННЯ РОБIТ ТА НАДАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ Облiк результатiв виконання робiт та надання майна в оренду здiйснюється окремо вiд облiку готової продукцiї. Облiк доходiв вiд виконання робiт здiйснюється на рахунку 703 "Доходи вiд реалiзацiї робiт та послуг", а облiк доходiв вiд оренди здiйснюється на рахунку 713 "Доходи вiд операцiйної оренди необоротних активiв". ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи та послуги вiдображається вiдповiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть" за первiсною вартiстю, яка визначається на пiдставi первинних бухгалтерських документiв на вiдвантаження товарiв чи продукцiї. Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважається поточна дебiторська заборгованiсть щодо якої iснує невпевненiсть в її поверненнi боржником. ОБЛIК ПРИБУТКУ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та товарiв визнаються на дату вiдвантаження цих товарiв та продукцiї. Доходи вiд реалiзацiї робiт i послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робiт, надання послуг. Оцiнюються доходи вiдповiдно П(С)БО № 15 "Доходи". У фiнансовiй звiтностi вiдображається податок на прибуток, обчислений вiд бухгалтерського прибутку, отриманого зi звiту "Про фiнансовi результати" за правилами п.3 П(С)БО № 17 "Податок на прибуток" (дебет рахунку 79 "Фiнансовi результати" та кредiт рахунку 98 "Податок на прибуток"). ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ПО СЕГМЕНТАМ Фiнансова звiтнiсть по сегментах здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 29 "Фiнансова звiтнiсть по сегментах". Прiоритетним для пiдприємства визначається географiчний збутовий сегмент. ОБЛIК ОКРЕМИХ ОПЕРАЦIЙ За кожним окремим контрагентом на пiдприємствi окремо не ведуться рахунки бухгалтерського облiку 371 "Виданi аванси" та 681 "Отриманi аванси". ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ У ДАНИЙ НАКАЗ Внесення змiн в облiкову полiтику допускається лише з наступного фiнансового року, про що буде видано вiдповiдний наказ про облiкову полiтику пiдприємства на наступний фiнансовий рiк та за погодженням з ДКА України.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань". Акцiонерам та керiвництву ПАТ "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань". Основнi вiдомостi про емiтента. Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань". Iдентифiкацiйний код - 14309534. Юридична адреса: 61054, м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, 271, телефон - 0577383200, 0577390149, електронна поштова адреса - common@niiri.kharkov.com, ks@niiri.kharkov.com, веб - сайт - http://www.niiri.com.ua/. Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" засновано вiдповiдно наказу Харкiвського регiонального вiддiлення Фонду державного майна України вiд 12.12.1995 р. за № 1358-П шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд 26.11.1994 р. за № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв", та Постановою КМУ вiд 07.12.1992 р. № 686 "Про порядок перетворення у процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства". Товариство зареєстровано розпорядженням Виконавчого комiтету Київської районної Ради народних депутатiв мiста Харкова за № 3323 вiд 22.12.95 р., реєстрацiйний № 280 вiд 28.12.1995 р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи вiд 22.12.1995 р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 480 120 0000 016027, видане Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради. У зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. №514-VI за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011 р. змiнено найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" на Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань." Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи змiнено 18.04.2011 р. (Серiя А01, №429062). Затверджено Статут Публiчного акцiонерного товариства "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" у новiй редакцiї, зареєстровано 18.04.2011 р. Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради Харкiвської областi за № 14801050013016027. Опис аудиторської перевiрки. Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, Рiшень Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1528, вiд 29.09.2011 № 1360. Цi нормативи вимагають дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих викривлень. Аудиторська фiрма "Харкiв-Регiон-Аудит" провела аудит поданої в додатку фiнансової звiтностi: Балансу пiдприємства; Звiту про фiнансовi результати; Звiту про рух грошових коштiв; Звiту про власний капiтал; Примiток до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" станом на 31.12.2011 р. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється безперервно у вiдповiдностi з вимогами Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, затвердженими стандартами та iншими нормативними документами з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Пiдприємство самостiйно формує положення облiкової полiтики, її незмiннiсть або об?рунтованiсть змiн протягом звiтного перiоду. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй являються первиннi документи та зведенi облiковi документи, складенi на паперових носiях, систематизованi на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до концептуальної основи П(С)БО, складається своєчасно, на пiдставi даних бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами та принципами пiдготовки фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Вiдповiдальнiсть, стосовно зазначеної фiнансової звiтностi, несе управлiнський персонал (керiвництво суб'єкта господарювання) товариства згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>. Ця вiдповiдальнiсть стосується: розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; подання облiкових оцiнок, що є вiдповiдними в даних обставинах. Вiдповiдальнiсть аудитора. Аудиторська перевiрка включає вивчення (шляхом тестування) доказiв, якi пiдтверджують показники та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. Також у перевiрку входить оцiнка повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi нормативам бухгалтерського облiку згiдно з вимогами нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку П(С)БО, оцiнка загальних тверджень фiнансової звiтностi, формування положень облiкової полiтики, незмiнностi або об?рунтованостi змiн облiкової полiтики протягом звiтного перiоду, оцiнка вiдображених у звiтностi активiв, зобов'язань та власного капiталу пiдприємства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлювання думки щодо цих фiнансових звiтiв. Нашим обов`язком є висловлювання висновку стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного аудиту. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки. У результатi проведення аудиту встановлено, що фiнансовi звiти не передбачають резерву сумнiвних боргiв, що не вiдповiдає положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Однак зазначенi невiдповiдностi мають обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручують загальний фiнансовий стан товариства. Думка аудитора. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi <Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки> фiнансовi звiти пiдготовленi вiдповiдно до концептуальної основи П(С)БО, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансову iнформацiю на 31 грудня 2011 року по результатах операцiй за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. та вiдповiдають вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Iнша допомiжна iнформацiя. З метою реалiзацiї положень статтi 155 <Статутний капiтал акцiонерного товариства> Цивiльного кодексу України, для визначення чистих активiв складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 <Баланс>. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485. Вартiсть чистих активiв складає 36873 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу, який становить - 10335 тис.грн. На нашу думку чистi активи повнiстю вiдповiдають вимогам законодавства. Протягом року вiдбувались змiни у складi посадових осiб емiтента на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2011 р.), рiшень Наглядової ради (протоколи № 1 вiд 24.06.2011 р., № 2 вiд 31.08.2011 р.), рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд 01.06.2011 р.). Iнформацiя про цi змiни в персональному складi опублiкована в офiцiйному виданнi вiд 15.04.2011 р., вiд 06.06.2011 р., вiд 27.06.2011 р., вiд 02.09.2011 р., заснованому ДКЦПФР (<Бюлетень. Цiннi папери України> № 70(3121), № 103 (3154), № 117 (3168), № 164 (3215)), та подана до ХТУ ДКЦПФР (реєстрацiйнi номери повiдомлень № 948 вiд 19.04.2011 р., № 1691 вiд 09.06.2011 р., № 1832 вiд 30.06.2011 р., № 2424 вiд 05.09.2011 р). Повiдомлення розмiщено у стрiчцi новин вiд 13.04.2011 р., 02.06.2011 р., 24.06.2011 р., 31.08.2011 р, та в мережi Iнтернет на сторiнцi ПАТ "АТ НДIРВ" http://www.niiri.com.ua. вiд 19.04.2011 р., 02.06.2011 р., 24.06.2011 р., 31.08.2011р. На нашу думку змiни, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв розкритi в усiх суттєвих аспектах, визначених у статтi 41 Закону України < Про цiннi папери та фондовий ринок>. Органами управлiння Товариством рiшення про вчинення значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) приймалися Наглядовою радою в межах її компетенцiї визначеної Статутом Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". На пiдприємствi розроблена та впроваджена Система управлiння якостi у вiдповiдностi з вимогами ДСТУ ISO 9001, керiвним документом є <Настанова з якостi>. Система управлiння якостi розповсюджується на всю дiяльнiсть пiдприємства вiд розробки продукцiї до її реалiзацiї. На пiдприємствi дiє система внутрiшнього аудиту. Здiйснюється контроль за процесом виявлення ризикiв та запобiгання фактiв шахрайства, регулярне iнформування про виявлення таких фактiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства. У звiтних перiодах, якi вже перевiренi, факти розкрадання майна не встановленi. Нестач ключового персоналу у фiнансових та бухгалтерських службах не було. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Незалежна аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Харкiв-Регiон-Аудит". Iдентифiкацiйний код - 24127299. Свiдоцтво № 1421 про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р., видане рiшенням Аудиторської палати України № 98, термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 р. рiшенням АПУ № 222/3 вiд 30.11.2010 р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням ДКЦПФР вiд 28.12.2010 р. № 1968, чинне до 30.11.2015 р. Юридична адреса: 61103, м. Харкiв, вул. Дерев'янка, 16-Б/33, телефон - 0573433905, 0577511197, електронна поштова адреса - xra@ukr.net, веб - сайт - www.auditxra.com. Договор на проведення аудиту вiд 19.12.2011 р. № 48. Перевiрка вiдбувалась з 19.12.2011 р. по 03.02.2012 р. Директор ТОВ АФ "Харкiв-Регiон-Аудит" Литкiна Л.В. Складено 03 лютого 2012 року.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основною сучасною проблемою розвитку космiчної галузi є збереження наукового i виробничого потенцiалу космiчної галузi в iнтересах нацiональної економiки та безпеки, формування внутрiшнього ринку космiчних послуг, вихiд на мiжнародний космiчний ринок iз власною продукцiєю та послугами, iнтеграцiя України до мiжнародної космiчної спiльноти. ПАТ "АТ НДIРВ" є єдиним пiдриємством в галузi, яке займається розробками командно-вимiрювальних засобiв для космiчних апаратiв, засобiв передачi iнформацiї з космiчних апаратiв на Землю, апаратури супутникової навiгацiї для космiчних апаратiв i ракет-носiїв та ряду iнших радiоелектронних виробiв космiчного призначення. ПАТ "АТ НДIРВ" є провiдною органiзацiєю України в галузi розробки, проектування та виробництва ряду наукоємних об'єктiв технiки: - технiчних засобiв наземного автоматизованого комплексу керування космiчними апаратами; - апаратури споживачiв супутникових навiгацiйних систем для космiчних апаратiв та ракет-носiїв; - засобiв передачi та прийому телеметричної iнформацiї з космiчних апаратiв та ракет-носiїв; - медичного обладнання; - програмного забезпечення, автоматизованих систем керування технологiчними процесами. Основними видами дiяльностi ПАТ "АТ НДIРВ" у 2011 роцi були дослiдження, розробки та виробництво в космiчнiй галузi та медицинi: - радiотехнiчнi системи спецiального призначення; - радiолокацiя та радiонавiгацiя; - медичнi прилади та системи. Протягом 2011 року ПАТ "АТ НДIРВ" виконувало роботи по створенню систем для космiчної галузi України в межах "Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України на 2008-2012 рр." та за iншими напрямками: - створення командно-вимiрювальних та приймально-реєструвальних радiолiнiй; - розвиток мережi ККС (контрольно-коригувальних станцiй) та ЦКНП (центру контролю навiгацiйного поля); - модернiзацiя програмно-технiчних засобiв, забезпечення дослiдної експлуатацiї системи координатно-часового навiгацiйного забезпечення України; - розвиток засобiв траєкторних та телеметричних вимiрювань ракет-носiїв; - проектування наземних засобiв прийому iнформацiї вiд КА ДЗЗ; - створення бортових радiоелектронних систем; - виготовлення бортової та контрольно-перевiрочної апаратури; - розробка КД на апаратуру та антенний пристрiй (АП), виготовлення вузлiв та деталей АП; - створення обладнання та програмного забезпечення автоматизованих систем управлiння технологiчними процесами; - виготовлення та поставка блокiв та вузлiв для виробництва медичної технiки. Головнi ринки збуту продукцiї у 2011 роцi: - внутрiшнi - ДКА України, ДП "КБ "Пiвденне", ДП "ВО ПМЗ", ПАТ "Хартрон"; - зовнiшнi - Бразилiя. Продукцiя, що виробляє пiдприємство є перспективною i не залежить вiд сезонних змiн. При виборi постачальникiв продукцiї здiйснюється контроль не тiльки за якiстю, вiдповiднiстю Державним стандартам та технiчним умовам пропонуємих товарiв, а також за цiнами, якi не повиннi перевищувати рiвень свiтових цiн. Основними джерелами сировини є фiрми-виробники або їх офiцiйнi дистриб`ютори. Для забезпечення конкурентоспроможностi продукцiї, що виробляє пiдприємство, закупiвля матерiалiв та комплектуючих виробiв, якi використовуються у виробництвi, здiйснюється з урахуванням їх вартостi, умов постачання та якостi. Протягом 2011 р. цiни на основнi види сировини змiнювались в залежностi вiд коливання курсу валют. Основнi постачальники комплектуючих виробiв та матерiалiв: - ТОВ "Гранд Глобал Дiвайсiз", НВФ "VD MAIS", ТОВ "НВК Європромсервiс", ТОВ "Когiто", ТОВ "Кроун", ТОВ "Харпромпостач", ТОВ "Харкiвметал", Салон "Спецвузавтоматика", ПП "Камертон". Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства: - залежнiсть вiд законодавчих (в т.ч. митних та економiчних) обмежень; - повiльнi темпи розвитку України з ЄС в галузi використання космiчного простору; - високi темпи зростання iнфляцiї; - несвоєчаснi розрахунки за договiрними зобов`язаннями; - додатковi обмеження в виборi постачальникiв робiт, послуг, матерiалiв, ПКВ, при отриманнi кредитних ресурсiв, пов`язанi з необхiднiстю дотримання вимог Закону України вiд 01.06.10. № 2289-VI "Про здiйснення державних закупiвель". Заходи пiдприємства щодо зменшення ризикiв: - пошук замовникiв та укладання договорiв на поставку приладiв за комерцiйним напрямком; - розробка та формування пропозицiй щодо укладання договорiв за прiоритетними напрямками розвитку космiчної та медичної галузей виробництва в Українi; - заходи щодо розширення ринкiв збуту продукцiї, що виробляє пiдприємство. Особливостю при розробцi НТП є використання сучасних космiчних технологiй, а також забезпечення замкнутого циклу, що дозволяє створювати на пiдприємствi НТП вiд проектування i розробки до виготовлення, випробувань та вводу до експлуатацiї, а також виконання гарантiйного та пiслягарантiйного обслуговування. У виробництвi застосовуються технологiї подвiйного призначення, тобто використовуються як при створеннi продукцiї космiчного призначення, так i цивiльної наукоємної продукцiї. При освоєннi виробництва нових виробiв складається план технологiчної пiдготовки виробництва, де передбачається впровадження нових технологiй. Перспективнi плани пiдприємства втiленi в "Планi соцiально-економiчного розвитку на 2012 р." та у "Програмi соцiально-економiчного розвитку на 2008-2012 рр.>
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Станом на 31.12.11. на балансi Товариства облiковуються основнi засоби, первiсна вартiсть яких складає 49831 тис.грн. За 2007-2011 рр. первiсна вартiсть придбаних основних засобiв становить 7644 тис.грн., що складає 15,3 %, т.ч.: 2007 р. - 3813 тис.грн.; 2008 р. - 3340 тис.грн.; 2009 р. - 216 тис.грн.; 2010 р. - 201 тис.грн.; 2011 р. - 74 тис.грн. Частина основних засобiв була придбана на кошти, отриманi вiд продажу основних засобiв. Вiдчуження основних засобiв вiдбувається за попередньою згодою органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами у статутному капiталi ПАТ "АТ НДIРВ". Реалiзацiя майна Товариства здiйснюється на конкурентних засадах - через бiржу або за конкурсом по ринковим цiнам. За 2007-2011 рр. вiд продажу основних засобiв отримано дохiд на суму 80 тис.грн., у т.ч.: 2007 р. - 42 тис.грн.; 2008 р. - продажу не було; 2009 р. - продажу не було; 2010 р. - 38 тис.грн.; 2011 р. - продажу не було. Лiквiдацiя майна вiдбувається якщо основнi засоби не пiдлягають вiдновленню або якщо не знайдено покупця. За 2007-2011 рр. з балансу Товариства списано основних засобiв з залишковою вартiстю 38 тис.грн., у т.ч.: 2007 р. - 18 тис.грн.; 2008 р. - лiквiдацiї не було.; 2009 р. - 2 тис.грн.; 2010 р. - лiквiдацiї не було.; 2011 р. - 18 тис.грн. Станом на 31.12.11. на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи, первiсна вартiсть яких складає 440 тис.грн. За 2007-2011 рр. первiсна вартiсть придбаних нематерiальних активiв становить 135 тис.грн., що складає 30,7 %, т.ч.: 2007 р. - 18 тис.грн.; 2008 р. - 102 тис.грн.; 2009 р. - 13 тис.грн.; 2010 р. - придбання не було. 2011 р. - 2 тис.грн. Реалiзацiї та лiквiдацiї нематерiальних активiв за 2007-2011 рр не було. Вiдповiдно до консолiдованого фiнансового плану на 2012 рiк пiдприємством запланованi капiтальнi iнвестицiї в обсязi 437 тис.грн. для придбання: 1. Основних засобiв на суму 377 тис.грн., в т.ч.: - приладiв для монтажно-збирального виробництва - 10 тис.грн.; - контрольно-вимiрюваньних приладiв - 135 тис.грн; - обладнання для копiювання та множення технiчної документацiї - 41 тис.грн.; - засобiв малої механiзацiї та допомiжних засобiв - 25 тис.грн. - засобiв розвитку безпеки та гiгiєни працi - 40 тис.грн.; - електронно-обчислювальної технiки - 116 тис.грн.; - iнших засобiв - 10 тис.грн. 2. Нематерiальних активiв на суму 60 тис.грн., в т.ч.: - програмного забезпечення - 60 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення В 2011 р. ПАТ "АТ НДIРВ" виконувало роботи, пов`язанi з розробкою та виготовленням електронних приладiв. Для виконання цих завдань пiдприємство має необхiдну кiлькiсть фахiвцiв та обладнання. Пiдприємство володiє комплектом технологiчного обладнання, необхiдного для виготовлення приладiв, якi розробляються фахiвцями пiдприємства. Все технологiчне обладнання знаходиться на виробничих площах, якi належать ПАТ "АТ НДIРВ". Основнi виробничi дiльницi макетно-експериментального виробництва включають: - дiльницю механiчної обробки, термiчної обробки та виготовлення нестандартного обладнання; - дiльницю слюсарно-iнструментальну, слюсарно-каркасну, хвильовiдну та зварювальну; - дiльницю виготовлення бортової апаратури та виробiв у мiкроелектронному виконаннi; - дiльницю виготовлення наземної апаратури та виробiв на основi друкованих плат; - дiльницю виготовлення фотошаблонiв та друкованих плат, захисних покриттiв та виробiв iз пластмаси. Виробничi потужностi пiдприємства у 2011 р. використовувались згiдно з виробничими планами. Пiдприємство не є екологiчно небезпечним, виробничi дiльницi не мають викидiв, якi перевищують допустимi нормативи. ПАТ "АТ НДIРВ" має узгодженi дозволи на викиди твердих вiдходiв та викидiв в атмосферне повiтря. Планiв капiтального будiвництва, розширення основних засобiв пiдприємство не має. Удосконалення основних засобiв передбачено "Планом соцiально-економiчного розвитку ПАТ "АТ НДIРВ" на 2012 р.", який затверджено Президiєю Науково-технiчної ради ПАТ "АТ НДIРВ" (протокол № 6 вiд 10.08.11.). На балансi Товариства станом на 31.12.11. облiковуються основнi засоби, первiсна вартiсть яких становить 49831 тис.грн., залишкова вартiсть - 16910 тис.грн.; вагому частину у складi основних засобiв займають будiвлi та споруди (63,4%). Сума нарахованого зносу становить 32921 тис.грн. Ступiнь зносу - 66,1%. Основнi засоби Товариства за своєю структурою дiляться на: 1. Виробничого призначення (первiсна вартiсть): - будинки та споруди - 31577 тис.грн.; - машини та обладнання - 8800 тис.грн.; - транспортнi засоби - 843 тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) та iншi основнi засоби - 8390 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi активи - 195 тис.грн. У 2011 р. введено в дiю (первiсна вартiсть) - 74 тис.грн.: - машин та обладнання - 46 тис.грн.; - iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблiв) - 20 тис.грн.; - малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 8 тис.грн. Вибуло за 2011 р. (первiсна вартiсть) - 1763 тис.грн.: - iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблiв) - 284 тис.грн.; - машин та обладнання - 1477 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 2 тис.грн. 2. Невиробничого призначення: - будинки та споруди - 26 тис.грн. Основнi засоби використовуються повнiстю (100%): у виробництвi використовується 92% основних засобiв та 8% здається в оренду. Обмежень на використання основних засобiв немає. З метою отримання прибутку ПАТ "АТ НДIРВ" здiйснює надання в оренду основних засобiв, незадiяних у виробництвi. У 2011 р. укладено 41 договори на здачу в оренду: - примiщень - 37 договорiв; - обладнання - 2 договори; - транспортних засобiв - 2 договори. Пiдприємством здiйснюються заходи щодо модернiзацiї обладнання, яке використовується у виробництвi. Протягом 2011 р. пiдприємство орендувало 1 автомобiль, який облiковується на забалансовому облiку. Станом на 31.12.11. законсервованих, що знаходяться у заставi, основних засобiв немає. В 2011 р. значних правочинiв, в частинi здiйснення операцiй щодо списання, вiдчуження, купiвлi-продажу, мiни, надання в оренду, лiзинг, внеску до статутних капiталiв iнших господарських товариств, вчинено не було.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Серед iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть Товариства можна видiлити: - залежнiсть вiд державного фiнансування космiчної галузi; - залежнiсть вiд законодавчих (у т.ч. митних та економiчних) обмежень; - додатковi обмеження в виборi постачальникiв робiт, послуг, матерiалiв, ПКВ, при отриманнi кредитних ресурсiв, пов`язанi з необхiднiстю дотримання вимог Закону України вiд 01.06.10. № 2289-VI "Про здiйснення державних закупiвель"; - недостатнiсть обiгових коштiв, необхiдних для модернiзацiїї виробництва та оновлення основних засобiв; - несвоєчаснi розрахунки за договiрними зобов`язаннями; - високi податки; - економiчна нестабiльнiсть в країнi; - постiйне зростання цiн на енергоносiї. .
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом 2011 року за результатами перевiрок було сплачено штрафiв та пенi у сумi 830 тис.грн., в т.ч.: - штраф за несвоєчасне перерахування страхових внескiв - 466 тис.грн.; - пеня за несвоєчасне перерахування страхових внескiв - 167 тис.грн.; - штраф по ПДВ - 79 тис.грн.; - пеня за несвоєчасну сплату ПДВ - 17 тис.грн.; - пеня за несвоєчасну сплату платежiв за комунальнi послуги - 12 тис.грн.; - штраф за перевищення норм споживання каналiзацiйних стокiв - 14 тис.грн.; - штраф за несвоєчасну сплату податку на прибуток - 11 тис.грн.; - пеня по податку на прибуток - 11 тис.грн. - штраф за несвоєчасну сплату податку на землю - 51 тис.грн.; - пеня за несвоєчасну сплату податку на землю - 2 тис.грн.; Товариство не мало можливiсть забезпечити своєчасну сплату податкiв до бюджету та внескiв до фондiв у зв'язку з вiдсутнiстю обiгових коштiв через недостатнє фiнансування робiт за <Загальнодержавною цiльовою науково-технiчною космiчною програмою України на 2008-2012 рр.> та ускладненням порядку залучення кредитних ресурсiв через необхiднiсть дотримання вимог Закону України <Про здiйснення державних закупiвель> вiд 01.06.10. № 2289-VI.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство у 2011 р. здiйснювало науково-дослiдницьку, виробничу, комерцiйну та iншу дiяльнiсть, незаборонену законодавством України. Укладено 19 господарських договорiв та контрактiв, фiнансування за рахунок Державного бюджету яких складає 92,3 %, решта договорiв - кошти iнших замовникiв. Фiнансування дiяльностi пiдприємства проводиться за рахунок авансування замовниками укладених договорiв, оборотних коштiв пiдприємства. У Товариствi домiнує бюджетне фiнансування. На пiдставi висновку аудиторської фiрми "Харкiв-Регiон-Аудит" за 2011 рiк коефiцiєнти лiквiдностi такi: 1) коеф.покриття - 1,978 (теоретичне значення >1); 2) коеф.швидкої лiквiдностi - 0,892 (теоретичне значення 0,6-0,8); 3) коеф.абсолютної лiквiдностi - 0,001 (теоретичне значення 0,25-0,5).
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У 2011 роцi укладено 19 господарських договорiв та контрактiв на виконання НДДКР, якi були виконанi згiдно з календарними планами. Обсяг виконаних робiт за 2011 рiк згiдно укладених договорiв та контрактiв становить 28777 тис.грн. Невиконаних зобов`язань за цими договорами немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Дiяльнiсть Товариства щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану здiйснюється: - шляхом перспективного планування на рiк ("План соцiально-економiчного розвитку на 2012 р.") та на п`ять рокiв ("Програма соцiально-економiчного розвитку на 2008-2012 рр."); - планування технiчного розвитку пiдприємства; - пiдвищення якостi та конкурентноспроможностi продукцiї. Протягом 2012 р. реконструкцiя пiдприємства не передбачається. Протягом 2012 р. розширення виробництва не передбачається. Серед основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк можна визначити: - роботи за напрямком дослiджень та розробок у космiчнiй галузi (в тому числi виконання НДДКР в рамках <Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України на 2008-2012 рр.>); - впровадження навiгацiйних супутникових технологiй в рiзних галузях господарства; - виготовлення, поставка блокiв та вузлiв для виробництва ф.<Радмiр> ДП ПАТ <АТ НДIРВ> електронного медичного дiагностичного та терапевтичного устаткування; - розробка, виготовлення, поставка обладнання та автоматизованих систем управлiння технологiчними процесами для паливно-енергетичного комплексу. З метою полiпшення фiнансового стану та досягнення прибутку, запланованого на 2012 рiк, керiвництвом здiйснюються заходи щодо: - пошуку замовникiв та укладання договорiв на виконання НДДКР за комерцiйним напрямком та за прiоритетними напрямками розвитку космiчної та медичної галузей виробництва на вiтчизняному та на мiжнародному ринках; - зменшення енергетичних витрат пiдприємством згiдно з Програмою енергозбереження, де враховано скорочення витрат енергетичних ресурсiв на виробництво та життєзабезпечення Товариства; - розвитку iнформацiйної та нормативної бази, метрологiчного забезпечення та якостi продукцiї, втiлення нових прогресивних технологiй, розвитку та оновлення парку обчислювальної технiки та програмно-математичного забезпечення, модернiзацiї технологiчного обладнання.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки є основним видом дiяльностi Товариства. На виконання НДДКР у 2011 роцi укладено 19 договорiв, обсяг яких становить 28777 тис.грн., в тому числi з ДКА України укладено 5 договорiв на виконання "Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України на 2008-2012 рр." та з оборонного замовлення ("Кадр-Ключ", "Навiгацiя-Розвиток", "Земля", "Впровадження-КНЗ", "Управлiння"), обсяг яких становить 26192,2 тис.грн. Собiвартiсть виконаних у 2011 роцi НДДКР становить 22672,4 тис.грн. Полiтика ПАТ "АТ НДIРВ" щодо дослiджень та розробок передбачає використання сучасних космiчних технологiй, створення продукцiї з характеристиками не нижче кращих свiтових зразкiв при меншiй цiнi, забезпечення високої якостi продукцiї за рахунок контролю на всiх етапах розробки НТП. При створеннi НТП до роботи залучаються кращi з iнших пiдприємств України. При розробцi радiоелектронної апаратури перевага вiддається ПКВ високого ступеню iнтеграцiї та пiдвищеної надiйностi. Розробка виконується з використанням сучасної обчислювальної технiки та автоматизованих засобiв проектування та моделювання приладiв на ЕОМ. При розробцi прикладного програмного забезпечення використовуються високонадiйнi мультизадачнi операцiйнi системи реального часу; розробка програмного забезпечення виконується згiдно з європейськими стандартами розробки програмного забезпечення (стандарти серiї ECSS).
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У 2011 р. ПАТ "АТ НДIРВ" були пред`явленi наступнi позови: 1) 11.11.11. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з ТОВ НВФ "Сколот" за Договором оренди iндивiдуального визначеного майна № 18/4 вiд 01.11.07. на загальну суму 68654,15 грн. 17.11.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 30.11.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Рiшення про задоволення позову в повному обсязi. 2) 11.11.11. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з ТОВ НВФ "Сколот" за Договором оренди iндивiдуального визначеного майна № 18/5 вiд 25.10.10. на загальну суму 21556,09 грн. 17.11.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 14.12.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Рiшення про задоволення позову в повному обсязi. 3) 01.09.11. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з ТОВ "ТРИ-I" за Договором оренди iндивiдуального визначеного майна № 32 вiд 27.11.07. на загальну суму 690461,88 грн. 12.09.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 27.09.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про затвердження мирової Угоди та припинення провадження по справi. 4) 01.12.11. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з фiрми "IКО" ТОВ за Договором оренди iндивiдуального визначеного майна № 60/4 вiд 01.08.07. на загальну суму 104892,68 грн. 07.12.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 21.12.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Рiшення про задоволення позову в повному обсязi. 5) 01.12.11. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з фiрми "IКО" ТОВ за Договором оренди iндивiдуального визначеного майна № 60/5 вiд 01.07.10. на загальну суму 44283,90 грн. 07.12.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 01.02.12. Господарський суд Харкiвської областi винiс Рiшення про задоволення позову у повному обсязi. 6) 13.10.11. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з ЗАТ "Радмир-Центр" за Договором постачання № 14/10-08 вiд 14.10.08. на загальну суму 558753,47 грн. 17.10.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 14.12.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про затвердження мирової Угоди та припинення провадження по справi. 7) 13.10.11. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з ЗАТ "Радмир-Центр" за Договором постачання № 17/11-08 вiд 17.11.08. на загальну суму 535851,07 грн. 17.10.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 13.12.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про затвердження мирової Угоди та припинення провадження по справi. 8) 13.10.11. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з ЗАТ "Радмир-Центр" за Договором Комiсiї № 1-04/К вiд 07.09.04. на загальну суму 251085,07 грн. 17.10.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 20.12.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про затвердження мирової Угоди та припинення провадження по справi. 9) 17.11.10. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з ФО-П Докучаєва М.Ю. за Договором оренди iндивiдуального визначеного майна № 36 вiд 15.04.10. на загальну суму 10533,10 грн. 22.11.10. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 10.01.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Рiшення про задоволення позову у повному обсязi. 10) 23.11.10. подано позов до Господарського суду Харкiвської областi про стягнення заборгованостi з Нацiонального технiчного унiверситету "Харкiвський полiтехнiчний унiверситет" за Договором № 26/10 вiд 26.10.09. на загальну суму 40145,00 грн. 13.01.10. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу про порушення провадження по справi. 08.01.11. Господарський суд Харкiвської областi винiс Ухвалу Рiшення про задоволення позову у повному обсязi. У 2011 р. до ПАТ "АТ НДIРВ" були пред`явленi наступнi позови: 1) 23.02.11. Управлiнням Пенсiйного фонду України в Київському районi м.Харкова було подано Адмiнiстративний позов до Харкiвського окружного адмiнiстративного суду щодо стягнення заборгованостi зi сплати страхових внескiв на загальнообов`язкове державне пенсiйне страхування у розмiрi 834429 грн.76 коп. 25.02.11. Харкiвським окружним адмiнiстративним судом винесена Ухвала про вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi. 28.03.11. Харкiвським окружним адмiнiстративним судом винесена Постанова про стягнення заборгованостi. 2) 02.12.11. Прокуратурою Київського району м.Харкова в iнтересах держави в особi управлiння Пенсiйного фонду України в Київському районi м.Харкова було подано Адмiнiстративний позов щодо стягнення заборгованостi по сплатi страхових внескiв на загальнообов`язкове державне пенсiйне страхування у розмiрi 534740 грн. 47 коп. 08.12.11. Харкiвським окружним адмiнiстративним судом винесена Ухвала про вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi. 22.12.11. Харкiвським окружним адмiнiстративним судом винесена Ухвала про закриття провадження по справi у зв`язку з вiдмовою Позивача вiд позову. Протягом 2011 р. посадовi особи ПАТ "АТ НДIРВ" не виступали учасниками в судових справах. Протягом 2011 р. ДП ПАТ "АТ НДIРВ" пiдприємство "ЗАО НДIРВ" в судових справах участi не приймало. Протягом 2011 р. посадовi особи ДП ПАТ "АТ НДIРВ" пiдприємства "ЗАО НДIРВ" не виступали учасниками в судових справах. Протягом 2011 р. ДП ПАТ "АТ НДIРВ" фiрма "Радмiр" в судових справах участi не приймала. Протягом 2011 р. посадовi особи ДП ПАТ "АТ НДIРВ" фiрми "Радмiр" не виступали учасниками в судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі При створеннi НДДКР за спецiальною тематикою пiдприємство використовує високонаукоємнi технологiї, проводить значний обсяг робiт з розробки, пiдготовки виробництва та освоєння виробництва складних електронних медичних виробiв (дiагностичних та лiкувальних). ПАТ "АТ НДIРВ" є єдиним пiдприємством в галузi, яке займається розробками бортової та наземної апаратури командно-вимiрювальних систем космiчних апаратiв; бортової апаратури радiолiнiй для передачi iнформацiї з космiчних апаратiв на Землю; апаратури споживача супутникових навiгацiйних систем космiчних апаратiв та ракет-носiїв та ряду iнших радiоелектронних виробiв космiчного призначення. Товариство постiйно працює над впровадженням новiтнiх та ресурсозберiгаючих технологiй у виробництво, удосконаленням на пiдприємствi Комплексної автоматизованої системи проектування виробiв. На пiдприємствi розроблена та впроваджена система управлiння якiстю у вiдповiдностi з вимогами ДСТУ ISO 9001, керiвним документом є <Настанова з якостi> СТП 773-000. Система управлiння якiстю розповсюджується на всю дiяльнiсть пiдприємства вiд розробки продукцiї до її реалiзацiї, внутрiшнiй аудит здiйснює контроль за її функцiонуванням. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.08.: - за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.10.-21.05.10. проведено дематерiалiзацiю акцiй Товариства та здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй; - за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.11. дiяльнiсть Товариства, установчi та iншi внутрiшнi документи Товариства приведенi у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. Станом на 31.12.11. згiдно розпорядження КМУ № 884-р вiд 29.07.09. у державнiй власностi закрiплено пакет акцiй у розмiрi 50%+1 акцiя термiном на 3 роки. Дiяльнiсть емiтента залежить вiд стабiльностi бюджетного фiнансування, законодавчих обмежень для товариств, в статутному капiталi яких 50% акцiй належить державi, вiдсутностi вiльних коштiв на технiчне переозброєння виробництва.