Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 18102 16903 0 0 18102 16903
будівлі та споруди 17213 16301 0 0 17213 16301
машини та обладнання 432 323 0 0 432 323
транспортні засоби 108 63 0 0 108 63
інші 349 216 0 0 349 216
2. Невиробничого призначення: 8 7 0 0 8 7
будівлі та споруди 8 7 0 0 8 7
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 18110 16910 0 0 18110 16910
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.11. становить 49831 тис.грн., у т.ч. первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi становить 3642 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 32921 тис.грн., у т.ч. знос iнвестицiйної нерухомостi - 1980 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 66,1%. Обмежень на використання немає. Основнi засоби використовуються повнiстю (100%). У виробництвi використовується 92% основних засобiв та 8% основних засобiв здається в оренду за договорами. На балансi орендованих засобiв немає. Основних засобiв у заставi немає. Законсервованих основних засобiв немає. Термiн корисного використання основних засобiв згiдно П(С)БО № 7 бiльше одного року. Основнi засоби за квалiфiкацiйною структурою: I. Виробничого призначення: 1.1. Будинки i споруди: - первiсна вартiсть на 01.01.11. - 31577 тис.грн. - вводу в дiю в 2011 р. не було. - лiквiдацiї в 2011 р. не було. - продажу в 2011 р. не було. - накопичена амортизацiя на 31.12.11. - 15276 тис.грн. - первiсна вартiсть на 31.12.11. - 31577 тис.грн. - ступiнь зносу - 48,4% - змiни - за звiтний перiод змiни вiдбулись за рахунок нарахування амортизацiї. 1.2. Машини та обладнання: - первiсна вартiсть на 01.01.11. - 10231 тис.грн. - введено в дiю в 2011 р. - 46 тис.грн. - лiквiдовано в 2011 р. - 1477 тис.грн. - продажу в 2011 р. не було. - накопичена амортизацiя на 31.12.11. - 8477 тис.грн. - первiсна вартiсть на 31.12.11. - 8800 тис.грн. - ступiнь зносу - 96,3% - змiни - за звiтний рiк змiни вiдбулись за рахунок введення в дiю комп`ютерної технiки, лiквiдацiї непридатних для подальшого використання основних засобiв та нарахування амортизацiї. 1.3. Транспортнi засоби: - первiсна вартiсть на 01.01.11. - 843 тис.грн. - вводу в дiю в 2011 р. не було. - лiквiдацiї в 2011 р. не було. - продажу в 2011 р. не було. - накопичена амортизацiя на 31.12.11. - 780 тис.грн. - первiсна вартiсть на 31.12.11. - 843 тис.грн. - ступiнь зносу - 92,5% - змiни - за звiтний рiк змiни вiдбулись за рахунок нарахування амортизацiї. 1.4. Iншi основнi засоби (iнструменти, прилади, iнвентар та малоцiннi необоротнi активи): - первiсна вартiсть на 01.01.11. - 8843 тис.грн. - введено в дiю в 2011 р. - 28 тис.грн. - лiквiдовано в 2011 р. - 286 тис.грн. - продажу в 2011 р. не було. - накопичена амортизацiя на 31.12.11. - 8369 тис.грн. - первiсна вартiсть на 31.12.11. - 8585 тис.грн. - ступiнь зносу - 97,5% - змiни - за звiтний рiк змiни вiдбулись за рахунок введення в дiю лiчильника газу, коректора газу, маршрутизатора, обiгрiвачiв, лiквiдацiї непридатних основних засобiв для подальшого використання та нарахування амортизацiї. II. Невиробничого призначення: 2.1. Будинки i споруди: - первiсна вартiсть на 01.01.11. - 26 тис.грн. - накопичена амортизацiя на 31.12.11. - 19 тис.грн. - первiсна вартiсть на 31.12.11. - 26 тис.грн. - ступiнь зносу - 73,1% - змiни - за звiтний перiод змiни вiдбулись за рахунок нарахування амортизацiї.