Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 300 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 300 X X
зобов`язання за розрахунками з учасниками (дивiденди) 15.04.2011 300 X 10.10.2011
Податкові зобов'язання X 1050 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 18426 X X
Усього зобов'язань X 19776 X X
Опис: Загальна сума поточних зобов`язань на 31.12.11. складає 19776 тис.грн. 1.Станом на 31.12.11. заборгованостi за кредитами немає. 2. ПАТ "АТ НДIРВ" облiгацiй не випускав, зобов`язань за облiгацiями не має. 3. ПАТ "АТ НДIРВ" сертифiкати ФОН не випускав, зобов`язань за сертифiкатами ФОН не має. 4. В 2011 р. ПАТ "АТ НДIРВ" векселi не видавав, збов`язань за векселями не має. 5. Заборгованiсть перед учасниками за дивiдендами наведено наростаючим пiдсумком, яка станом на 31.12.11. складає 300 тис.грн. Заборгованiсть виникла у зв`язку з ненаданням акцiонерами документiв, необхiдних для виплати дивiдендiв та вiдсутнiстю обiгових коштiв у Товариства через несвоєчасне отримання коштiв вiд замовникiв за договiрними зобов`язаннями. 6. Податковi зобов`язання станом на 31.12.11. складають 1050 тис.грн., у т.ч.: податок на додану вартiсть - 107 тис.грн., податок на прибуток - 296 тис.грн., податок з доходiв фiзичних осiб - 379 тис.грн., податок на землю - 260 тис.грн, податок на воду - 8 тис.грн. 7. Iншi зобов`язання станом на 31.12.11. становлять 18426 тис.грн., якi складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 5877 тис.грн., з одержаних авансiв - 8445 тис.грн., заборгованостi за розрахунками з оплати працi - 2657 тис.грн., нарахувань до фондiв соцiального страхування - 1445 тис.грн, поточної заборгованостi перед пiдзвiтними особами - 2 тис.грн.