Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Річна фінансова звітність


Коди
Дата 01.01.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань" за ЄДРПОУ 14309534
Територія Харківська Київський 61054 м.Харкiв вул.Академiка Павлова, б.271 за КОАТУУ 6310136600
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Орган державного управління НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ за СПОДУ 70524
Вид економічної діяльності Дослідження і розробки в галузі технічних наук за КВЕД 73.10.2
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: вул.Академiка Павлова, б.271, м.Харкiв, Київський, Харкiвська область, 61054
Середня кількість працівників: 569


Баланс станом на 2011 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 35 13
- первісна вартість 011 438 440
- накопичена амортизація 012 ( 403 ) ( 427 )
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 15783 15248
- первісна вартість 031 46715 46189
- знос 032 ( 30932 ) ( 30941 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 1779 291
- інші фінансові інвестиції 045 30 30
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 2327 1662
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 4805 3642
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 2478 ( 1980 )
Відстрочені податкові активи 060 603 279
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 942 2891
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 10046 17260
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 20439 11903
- первісна вартість 161 20439 11903
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 4 4
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4424 5722
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 7 9
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 8 7
Інші оборотні активи 250 742 1330
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 10335 10335
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 18656 18655
Резервний капітал 340 949 1021
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 10801 6862
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 40741 36873
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4518 5877
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 4606 8445
- з бюджетом 550 1058 1050
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 1481 1445
- з оплати праці 580 4416 2657
- з учасниками 590 344 300
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 5 2
Усього за розділом IV 620 16428 19776
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

Примітки Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.11. й охоплює перiод з 01.01.11. по 31.12.11. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Згiдно З-ну України вiд 16.07.99. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку розроблено облiкову полiтику пiдприємства. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю. На початок року на балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 440 тис.грн. У 2011 р. введено в дiю нематерiальних активiв - 2 тис.грн. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом, станом на 31.12.11. накопичена амортизацiя складає 427 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.11. складає 13 тис.грн. НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО У звiтному перiодi витрат на будiвництво не було. ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основними засобами визнаються активи, очiкуваний строк корисного використання яких перевищує 1 рiк i вартiсть яких понад 1000 грн. Основнi засоби, якщо їх вартiсть не перевищує 1000 грн. i термiн корисного використання яких перевищує 1 рiк вiдносять до категорiї малоцiнних необоротних активiв. Знос малоцiнних необоротних активiв нараховується у розмiрi 100% вiд їх первiсної вартостi при вводi в експлуатацiю. Станом на 31.12.11. первiсна вартiсть основних засобiв становить 46189 тис.грн. Знос - 30941 тис.грн. У 2011 р. введено в дiю (первiсна вартiсть) - 74 тис.грн.: - машин i обладнання - 46 тис.грн.; - iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблiв) - 20 тис.грн; - малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 8 тис.грн;. Придбання основних засобiв здiйснювалося за рахунок накопиченої амортизацiї. Вибуло за 2011 рiк (первiсна вартiсть) - 1763 тис.грн.: - iнструментiв та приладiв - 284 тис.грн.; - машин та обладнання - 1477 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 2 тис.грн.; На балансi рахується пiонерський табiр. Амортизацiя нарахована у сумi 1 тис.грн. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля. У 1 кварталi 2011 р. амортизацiя основних засобiв нараховувалась за методом, передбаченим податковим законодавством. З 01.04.11. амортизацiя нараховується згiдно П(С)БО 7 "Основнi засоби" щомiсячно прямолiнiйним методом. За 2011 р. нараховано амортизацiї - 1256 тис.грн. Станом на 31.12.11. вартiсть повнiстю амортизованих засобiв склала 6749 тис.грн. Законсервованих основних засобiв немає. На балансi орендованих основних засобiв немає. Основних засобiв у заставi немає. Первiсна вартiсть активiв, наданих в оренду станом на 31.12.11. складає 3966 тис.грн. Знос 2278 тис.грн. Залишкова вартiсть 1688 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв на пiдприємствi протягом звiтного перiоду не проводилась. Примусова реалiзацiя податковими органами та виконавчими службами не вiдбувалася. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ Вiдповiдно до П(С)БО 32 в балансi пiдприємства видiлено вартiсть об`єктiв, що вважаються об`єктами iнвестицiйної нерухомостi, цi об`єкти є власнiстю пiдприємства та використовуються тiльки для отримання орендних платежiв. Iнвестицiйна нерухомiсть вiдокремлена за первiсною вартiстю у ряд.056 та станом на 31.12.11. дорiвнює 3642 тис.грн. З метою отримання орендних платежiв, а також збiльшення власного капiталу пiдприємство здає в оренду площi 6327,55 кв.м. ЗАПАСИ Запаси вiдображаються в балансi по їх первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв у порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшилась на 1949 тис.грн. та на 31.12.11. становить 2891 тис.грн. До складу запасiв входять: - сировина та матерiали - 544 тис.грн.; - комплектуючi вироби - 2268 тис.грн.; - паливо - 11 тис.грн.; - тара - 23 тис.грн.; - запчастини - 44 тис.грн.; - МШП - 1 тис.грн. У звiтному перiодi передачi запасiв на комiсiю, переробку, в заставу не було. Станом на 31.12.11. залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути використанi у виробничому процесi вiдсутнi. Уцiнки та дооцiнки матерiальних активiв не проводилось. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть на 31.12.11. становить 17629 тис.грн., з них: - за товари, роботи та послуги - 11903 тис.грн.; - за розрахунками з бюджетом - 4 тис.грн.; - iнша поточна заборгованiсть - 5722 тис.грн. Найбiльшi боржники: - ДП "КБ "Пiвденне" - 475 тис.грн.; - СП "Радмiртех" у формi ТОВ - 2298 тис.грн.; - ДКА України - 7350 тис.грн.; - ТОВ "ТРИ-I" - 618 тис.грн.; - Фiрма "IКО" ТОВ - 180 тис.грн.; - НПП "Хартрон-Аркос" ЛТД - 109 тис.грн. - ПрАТ "Радмир-Центр" - 1261 тис.грн. Станом на 31.12.11. прострочена дебiторська заборгованiсть складає 234 тис.грн. У звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на 31.12.11. кредиторська заборгованiсть становить 19776 тис.грн., у т.ч.: - за виконанi роботи (товари, послуги) - 5877 тис.грн.; - з одержаних авансiв - 8445 тис.грн.; - зi страхування - 1445 тис.грн.; - з оплати працi (поточна) - 2657 тис.грн.; - з бюджетом - 1050 тис.грн.; - з учасниками - 300 тис.грн.; - iншi поточнi зобов`язання - 2 тис.грн. Найбiльшi кредитори: - ПАТ "Хартрон" - 603 тис.грн.; - ДП ПАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр" - 3500 тис.грн.; - СП "Радмiртех" в формi ТОВ - 901 тис.грн.; - ТОВ "Гранд Глобал Дiвайсiз" - 1785 тис.грн.; - Бiнацiональна компанiя "Алькантара Циклон Спейс" (Бразiлiя) - 3835 тис.грн. НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО Залишок незавершеного виробництва на 31.12.11. становить 17260 тис.грн. Залишок незавершеного виробництва збiльшився у порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року на 7214 тис.грн. До незавершеного виробництва увiйшли: - матерiали та комплектуючi - 1431 тис.грн.; - заробiтна плата - 4446 тис.грн.; - iншi витрати (соцiальне страхування, вiдрядження, контрагенти, загальновиробничi витрати) - 11383 тис.грн. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (ряд.040 Ф1) у звiтному перiодi збiльшилися: - на суму нарахування чистого прибутку вiд дочiрнiх пiдприємств за звiтний перiод у розмiрi 202 тис.грн.; та зменшилися за рахунок: - надходження частини чистого прибутку вiд дочiрнiх пiдприємств за 2010 р. у розмiрi 288 тис.грн., - нарахованого збитку вiд дочiрнього пiдприємства у розмiрi 2 тис.грн., - продажу акцiй ЗАТ "Радмир-Центр", що належали ПАТ "АТ НДРВ" у кiлькостi 14000 шт. номiнальною вартiстю 100 грн. кожна на суму 1400 тис.грн. (продаж акцiй здiйснено згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АТ НДIРВ" вiд 15.04.09. та рiшення Наглядової ради вiд 11.04.11. (протокол № 53)). Станом на 31.12.11. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять 291 тис.грн. та складаються iз: - ДП ПАТ "АТ НДIРВ" пiдприємство "ЗАО НДIРВ" - 8 тис.грн. (доля участi ПАТ "АТ НДIРВ" складає 100%); - ТОВ СП "Бугаз" - 10 тис.грн. (доля участi ПАТ "АТ НДIРВ" складає 40%); - ДП ПАТ "АТ НДIРВ" фiрма "Радмiр" - 273 тис.грн. (доля участi ПАТ "АТ НДIРВ" складає 100%). У рядку 045 Ф1 "Iншi фiнансовi iнвестицiї" рахуються iнвестицiї в ЗАТ "Технопарк "IМК" - 30,0 тис.грн. (вiдображаються за справедливою вартiстю). Доля ПАТ "АТ НДIРВ" в ЗАТ "Технопарк "IМК"складає 7,317%. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал товариства становить 10335 тис.грн. Статутний капiтал Товариства розподiлено на 206698040 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Статутний капiтал, зазначений у фiнансовiй звiтностi сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни. У звiтному перiодi змiн щодо розмiру статутного капiталу, кiлькостi акцiй i їх номiнальної вартостi i категорiй не було. Резервний капiтал станом на 01.01.11. становить 949 тис.грн. У 2011 роцi нараховано резервного капiталу у сумi 72 тис.грн. Станом на 31.12.11. резервний капiтал становить 1021 тис.грн. Iнший додатковий капiтал (ряд.330) становить - 18655 тис.грн. Iнший додатковий капiтал зменшився за рахунок списання дооцiнки у зв`язку з лiквiдацiєю проiндексованих основних засобiв. Нерозподiлений прибуток станом на 01.01.11. становить 10801 тис.грн., який на кiнець звiтного перiоду зменшився: - за рахунок чистого збитку за 2011 рiк на 3438 тис.грн.; - на суму нарахованих дивiдендiв за 2010 рiк у розмiрi 429 тис.грн.; - на суму нарахованого резервного капiталу у розмiрi 72 тис.грн. Станом на 31.12.11. нерозподiлений прибуток дорiвнює 6862 тис.грн. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ Довгострокових кредитiв, iнших довгострокових фiнансових зобов`язань на балансi немає. ПОТОЧНI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ Короткостроковi кредити банкiв протягом року не залучались; станом на 31.12.11. заборгованостi за кредитами немає. ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВIДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ`ЯЗАНЬ Вiдстроченi податковi активи (Ф1 р.060) розрахованi згiдно з вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)Б О № 17). Вiдстроченi податковi активи на кiнець 2011 року зменшились на 324 тис.грн. i склали 279 тис.грн.
Керівник Верещак Олександр Петрович
Головний бухгалтер Калюжна Людмила ПетрiвнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21892 28697
Податок на додану вартість 015 329 1888
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 21563 26809
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 15770 ) ( 18629 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 5793 8180
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 8844 5004
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 8774 ) ( 7501 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 8912 ) ( 4272 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 1411
- збиток 105 ( 3049 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 202 303
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 1400 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 197 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 2 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1418 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 1517
- збиток 175 ( 2867 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 571 ) ( 87 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 1430
- збиток 195 ( 3438 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 1430
- збиток 225 ( 3438 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 11272 8818
Витрати на оплату праці 240 13021 13408
Відрахування на соціальні заходи 250 4594 4819
Амортизація 260 1280 1258
Інші операційни витрати 270 6323 3871
Разом 280 36490 32174


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.01000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.01000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки Фiнансовi результати за 2011 рiк: Ряд.010 <Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)> - 21892 тис.грн. Ряд.035 <Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)> - 21563 тис.грн. Ряд.060 <Iншi операцiйнi доходи> - 8844 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 4186 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв - 8 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної оренди - 4358 тис.грн. - дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць - 8 тис.грн. - отриманi штрафи, пенi - 56 тис.грн. - вiдшкодування судових витрат - 7 тис.грн. - дохiд вiд здачi металобрухту - 3 тис.грн. - дохiд вiд здачi вiдходiв дорогоцiнних металiв - 5 тис.грн. - вiдшкодування витрат - 192 тис.грн. - вiдшкодування витрат згiдно акту перевiрки - 21 тис.грн. Ряд.070 <Адмiнiстративнi витрати> - 8774 тис.грн. - основна та додаткова заробiтна плата та нарахування на неї - 6279 тис.грн. - витрати на вiдрядження - 42 тис.грн. - канцелярськi витрати - 74 тис.грн. - витрати на перiодичнi видання - 5 тис.грн. - iнформацiйно- консультацiйнi послуги - 74 тис.грн. - амортизацiйнi вiдрахування - 409 тис.грн. - утримання будiвель та обладнання - 191 тис.грн. - комунальнi послуги - 35 тис.грн. - витрати на утримання i експлуатацiю газової котельнi - 254 тис.грн. - витрати на електроенергiю - 185 тис.грн. - поштово-телеграфнi та телефоннi витрати - 77 тис.грн. - витрати з виплати дивiдендiв - 56 тис.грн. - податки на землю та воду - 750 тис.грн. - розрахунково-касове обслуговування - 182 тис.грн. - витрати на проведення рiчних зборiв - 6 тис.грн. - юридичнi послуги - 25 тис.грн. - вартiсть лiцензiй - 25 тис.грн. - витрати на матерiали для господарських потреб - 6 тис.грн. - органiзацiйнi витрати - 18 тис.грн. - аудиторськi послуги - 16 тис.грн. - послуги стороннiх органiзацiй - 53 тис.грн. - витрати на придбання МШП - 4 тис.грн. - оренда транспортних засобiв - 8 тис.грн. Ряд.090 <Iншi операцiйнi витрати> - 8912 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 4172 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 8 тис.грн. - оплата лiкарняних листiв за рахунок пiдприємства - 50 тис.грн. - втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 8 тис.грн. - пiльги матерям - 26 тис.грн. - премiя - 155 тис.грн. - доплата за вiдпустку згiдно колективного договору - 250 тис.грн. - вартiсть комунальних послуг, використаних орендарями -1093 тис.грн. - амортизацiя основних засобiв, наданих в оренду - 104 тис.грн. - сплата за скорочений тиждень - 72 тис.грн. - нарахування пенсiонерам за списком - 81 тис.грн. - послуги стороннiх органiзацiй - 127 тис.грн. - витрати на вiдрядження - 71 тис.грн. - перевищення норм проживання в готелi - 9 тис.грн. - нарахування соцстраху - 219 тис.грн. - компенсацiя за несвоєчасну виплату з/п - 112 тис.грн. - нарахування соцстраху на лiкарнянi листи - 57 тис.грн. - матерiальна допомога - 27 тис.грн. - пенi, штрафи - 830 тис.грн. - податок на землю - 334 тис.грн. - з/п робiтникiв, якi забезпечують здавання примiщень в оренду та нарахування на неї - 151 тис.грн. - витрати на соцiально-культурнi заходи - 46 тис.грн. - ПДВ, який не пiдлягає вiдшкодуванню - 27 тис.грн. - ПДВ на поштовi перекази дивiдендiв - 5 тис.грн. - ПДВ вiд списання основних засобiв - 25 тис.грн. - нарахування орендарям витрат на теплопостачання - 466 тис.грн. - витрати на поховання - 16 тис.грн. - податок з доходiв фiзичних осiб з послуг нотарiуса - 1 тис.грн. - амортизацiйнi вiдрахування невиробничих основних засобiв - 1 тис.грн. - витрати на перепiдготовку кадрiв - 12 тис.грн. - внески за участь в конференцiях та виставках - 1 тис.грн. - благодiйна допомога - 2 тис.грн. - списання безнадiйної дебiторської заборгованостi - 2 тис.грн. - донарахування по актам перевiрок - 352 тис.грн. Ряд.110 <Дохiд вiд участi в капiталi> - 202 тис.грн. Ряд.130 <Iншi доходи> - 1400 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 1400 тис.грн. Ряд.150 <Втрати вiд участi в капiталi> - 2 тис.грн. Ряд.160 <Iншi витрати> - 1418 тис.грн. - залишкова вартiсть основних засобiв вiд списання - 18 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 1400 тис.грн. Ряд.300 <Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй> становить: за звiтний перiод - 206698040 штук. за попереднiй перiод - 206698040 штук. Ряд.310 <Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй> становить: за звiтний перiод - 206698040 штук. за попереднiй перiод - 206698040 штук. В рядках 300 (графи 3,4), 310 (графи 3,4) вказана недостовiрна iнформацiя тому що, контроль формата показникiв <Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй> (код рядка 300), <Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй> (код рядка 310) при розмiщеннi форми "Звiт про фiнансовi результати" в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР не дозволяє розмiстити реальне значення показникiв рядкiв 300 (графи 3,4), 310 (графи 3,4). Реальне значення цих показникiв дорiвнює 206698040 штук (що перевищує формат контролю при розмiщеннi в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР). Ряд.320 <Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю> становить: за звiтний перiод - (-0,016633) грн. за попереднiй перiод - 0,0069183 грн. Ряд.330 <Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю> становить: за звiтний перiод - (-0,016633) грн. за попереднiй перiод - 0,0069183 грн. Ряд.340 <Дивiденди на одну просту акцiю> становить: за звiтний перiод - 0 грн. за попереднiй перiод - 0,0020755 грн. За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 р. отримано збиток у розмiрi 3438 тис.грн. Збитковiсть за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi виникла через ряд суттєвих обставин: - недостатнє фiнансування робiт 2011 року за <Загальнодержавною цiльовою науково-технiчною космiчною програмою України на 2008-2012 рр.>, яку затверджено Законом України № 608-VI вiд 30.09.08. (iз запланованих до виконання за державними контрактами з ДКА України робiт на загальну суму майже 36 млн. грн. бюджетним розподiлом передбачено лише 17,5 млн. грн., з яких профiнансовано всього 10,2 млн.грн.); - невизначенiсть впродовж 2011 року на державному рiвнi питання щодо надання державної гарантiї для фiнансування проекту створення космiчного ракетного комплексу <Циклон-4>, що призвело до вiдсутностi фiнансування робiт за вiдповiдними напрямками.
Керівник Верещак Олександр Петрович
Головний бухгалтер Калюжна Людмила ПетрiвнаЗвіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21445 11939
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 14242 7148
Повернення авансів 030 0 708
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 56 20
Інші надходження 080 10824 6363
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 14765 6736
Авансів 095 1017 2897
Повернення авансів 100 1425 0
Працівникам 105 12649 7915
Витрат на відрядження 110 557 514
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 732 1499
Зобов'язань з податку на прибуток 120 214 65
Відрахувань на соціальні заходи 125 5911 3792
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 3126 2429
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 7310 1174
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -1138 -843
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -1138 -843
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 1400 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 288 285
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 0
- необоротних активів 250 85 16
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 1603 269
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 1603 269
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 2670
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 0 2670
Сплачені дивіденди 350 464 254
Інші платежі 360 0 197
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -464 -451
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -464 -451
Чистий рух коштів за звітній період 400 1 -1025
Залишок коштів на початок року 410 15 1037
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 3
Залишок коштів на кінець року 430 16 15

Примітки Залишок коштiв на початок року складає 15 тис.грн. (ряд.410). 1.Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi на 31.12.11. становить (-1138) тис.грн., який визначається з надходжень та витрачань за рiк. Ряд.080 "Iншi надходження" - 10824 тис.грн. включає: - дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти та оборотних активiв - 4164 тис.грн.; - дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 4453 тис.грн.; - часткова сплата за путiвки - 9 тис.грн.; - вiдшкодування фондом соцтраху сум лiкарняних листiв - 120 тис.грн.; - повернення сум пiдзвiтними особами - 126 тис.грн.; - вiдшкодування витрат - 1952 тис.грн. Ряд.145 "Iншi витрачання" - 7310 тис.грн. включає: - собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 4172 тис.грн.; - видача коштiв пiдзвiт на господарськi потреби - 341 тис.грн.; - сплата за розрахунково-касове обслуговування - 182 тис.грн.; - послуги стороннiх органiзацiй - 40 тис.грн.; - сплаченi штрафи, пенi - 766 тис.грн.; - витрати, що вiдшкодовуються орендарями - 1798 тис.грн.; - благодiйнi внески - 2 тис.грн.; - сплата за путiвки - 9 тис.грн. 2. Чистий рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi на кiнець звiтного перiоду склав 1603 тис.грн. Протягом року було одержано дохiд вiд: - реалiзацiї фiнансових iнвестицiй у сумi 1400 тис.грн. (у 2011 р. згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.09. та рiшення Наглядової ради вiд 11.04.11. (протокол № 53) здiйснено продаж акцiй ЗАТ "Радмир-Центр", що належали ПАТ "АТ НДIРВ" у кiлькостi 14000 шт., номiнальною вартiстю 100 грн.кожна); - фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств у сумi 288 тис.грн. (дивiденди, отриманi вiд ДП ПАТ "АТ НДIРВ" ф."Радмiр" - 286 тис.грн. та вiд ДП ПАТ НДIРВ "ЗАО НДIРВ" - 2 тис.грн.); - придбання основних засобiв на суму 85 тис.грн. У ряд.350 "Сплаченi дивiденди" - 464 тис.грн. зазначена сума дивiдендiв, виплачених акцiонерам у звiтному перiодi без урахування податку з доходiв фiзичних осiб. Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий з дивiдендiв, нарахованих за 2010 р. становить 9 тис.грн. та вiдображений у ряд.130 "Зобов`язання з iнших податкiв i зборiв (обов`язкових платежiв). Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 1 тис.грн. (ряд.400). Станом на 01.01.11. залишки грошових коштiв становлять 15 тис.грн., станом на 31.12.11. - 16 тис.грн.
Керівник Верещак Олександр Петрович
Головний бухгалтер Калюжна Людмила ПетрiвнаЗвіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 10335 0 0 18656 949 10801 0 0 40741
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 10335 0 0 18656 949 10801 0 0 40741
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -3438 0 0 -3438
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -429 0 0 -429
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 72 -72 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -1 72 -3939 0 0 -3868
Залишок на кінець року 300 10335 0 0 18655 1021 6862 0 0 36873

Примітки Власний капiтал Товариства станом на 31.12.11. становить 36873 тис.грн. та складається з : - статутного капiталу - 10335 тис.грн., - iншого додаткового капiталу - 18655 тис.грн., - резервного капiталу - 1021 тис.грн., - нерозподiленого прибутку - 6862 тис.грн. Протягом 2011 р. в структурi власного капiталу вiдбулись наступнi змiни: Статутний капiтал станом на 31.12.11. становить 10335 тис.грн. Статутний капiтал Товариства розподiлено на 206698040 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Статутний капiтал, зазначений у фiнансовiй звiтностi сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни. У звiтному перiодi змiн щодо розмiру статутного капiталу, кiлькостi акцiй i їх номiнальної вартостi i категорiй не було. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.11. становить 18655 тис.грн., який складається з дооцiнки активiв. Протягом звiтного перiоду списана дооцiнка активiв у розмiрi 1 тис.грн. у зв`язку з лiквiдацiєю проiндексованих основних засобiв. Резервний капiтал станом на 01.01.11. становить 949 тис.грн. Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у зв`язку з нарахуванням згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АТ НДIРВ" вiд 11.04.11. резерву у сумi 72 тис.грн. Станом на 31.12.11. резервний капiтал дорiвнює 1021 тис.грн. Нерозподiлений прибуток станом на 01.01.11. становить 10801 тис.грн., який на кiнець звiтного перiоду зменшився: - за рахунок чистого збитку за 2011 рiк на 3438 тис.грн., - на суму нарахованих дивiдендiв за 2010 рiк у розмiрi 429 тис.грн., - на суму нарахованого резервного капiталу за 2010 рiк у розмiрi 72 тис.грн. Станом на 31.12.11. нерозподiлений прибуток дорiвнює 6862 тис.грн.
Керівник Верещак Олександр Петрович
Головний бухгалтер Калюжна Людмила ПетрiвнаПримітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 438 403 2 0 0 0 0 24 0 0 0 440 427
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 438 403 2 0 0 0 0 24 0 0 0 440 427
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 4805 2478 0 0 0 0 0 88 0 -1163 -586 3642 1980 0 0 3642 1980
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 26798 11904 0 0 0 0 0 825 0 1163 586 27961 13315 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 10231 9799 46 0 0 1477 1462 140 0 0 0 8800 8477 0 0 65 65
Транспортні засоби 140 843 735 0 0 0 0 0 45 0 0 0 843 780 0 0 259 233
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 8487 8167 20 0 0 284 281 144 0 0 0 8223 8030 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 169 140 0 0 0 2 2 6 0 0 0 167 144 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 187 187 8 0 0 0 0 8 0 0 0 195 195 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 51520 33410 74 0 0 1763 1745 1256 0 0 0 49831 32921 0 0 3966 2278

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 6749
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 66 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 8 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 2 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 76 0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 291 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 30 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 321 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 30
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 4358 1814
Операційна курсова різниця 450 8 8
Реалізація інших оборотних активів 460 8 8
Штрафи, пені, неустойки 470 56 830
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 4414 6252
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 202 2
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 1400 1400
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 18
Інші доходи і витрати 630 0 0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 16
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 16

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 544 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 2268 0 0
Паливо 820 11 0 0
Тара і тарні матеріали 830 23 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 44 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1 0 0
Незавершене виробництво 890 17260 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 20151 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 2891
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 232887
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 11903 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 5722 232 2 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 2
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 247
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 603
- на кінець звітного року 1225 279
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 571
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 247
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 324
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 1280
Використано за рік - усього 1310 76
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 74
- з них машини та обладнання 1313 46
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 2
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Верещак Олександр Петрович
Головний бухгалтер Калюжна Людмила Петрiвна