Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.11.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 (057) 738-41-12
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.11.2014
(дата)
2. Повідомлення газета "Бюлетень.Цінні папери України" № 221(4018) 21.11.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.11.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Кривенко Віктор Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
18.11.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 11 від 18.11.14.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Кривенка Віктора Миколайовича. Кривенка В.М. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.) зі строком повноважень 3 роки. На посаді члена Наглядової ради Кривенко В.М. перебував з 29.04.14. по 18.11.14. Повноваження припинено достроково за власним бажанням на підставі наданої заяви без рішення загальних зборів акціонерів відповідно до вимог ст.57, 62 ЗУ "Про акціонерні товариства"; ст.78 Конституції України; ст.3 ЗУ "Про статус народного депутата України"; ст.7 ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції"; ст.5 ЗУ "Про боротьбу з корупцією" у зв`язку з обранням на посаду народного депутата України та зобов`язанням у разі обрання припинити діяльність, яка відповідно до чинного законодавства України несумісна з депутатським мандатом, зокрема входити до складу Наглядової ради Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Кривенко В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Замість Кривенко В.М. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" нікого не обрано.
18.11.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Галасюк Віктор Валерійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
18.11.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 11 від 18.11.14.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Галасюка Віктора Валерійовича. Галасюка В.В. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.) зі строком повноважень 3 роки. На посаді члена Наглядової ради Галасюк В.В. перебував з 29.04.14. по 18.11.14. Повноваження припинено достроково за власним бажанням на підставі наданої заяви без рішення загальних зборів акціонерів відповідно до вимог ст.57, 62 ЗУ "Про акціонерні товариства"; ст.78 Конституції України; ст.3 ЗУ "Про статус народного депутата України"; ст.7 ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції"; ст.5 ЗУ "Про боротьбу з корупцією" у зв`язку з обранням на посаду народного депутата України та зобов`язанням у разі обрання припинити діяльність, яка відповідно до чинного законодавства України несумісна з депутатським мандатом, зокрема входити до складу Наглядової ради Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Галасюк В.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Замість Галасюка В.В. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" нікого не обрано.