Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 (057) 738-41-12
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.04.2015
(дата)
2. Повідомлення газета "Бюлетень.Цінні папери України" № 60(4104) 03.04.2015
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2015 звільнено Головний бухгалтер Калюжна Людмила Петрівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
31.03.2015 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни: за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ № 27-к від 31.03.2015 р.) з посади Головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" звільнено Калюжну Людмилу Петрівну на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням у зв`язку з виходом на пенсію. Калюжна Л.П. обіймала посаду Головного бухгалтера з 16.09.98. по 31.03.15. Калюжна Л.П. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Калюжна Л.П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість Калюжної Л.П. на посаду Головного бухгалтера призначено Кубрак Олену Миколаївну.
31.03.2015 призначено Головний бухгалтер Кубрак Олена Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
31.03.2015 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни: за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ 29-к від 31.03.2015 р.) на посаду Головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" призначено Кубрак Олену Миколаївну. Кубрак О.М. призначено на посаду Головного бухгалтера з 01.04.2015 р. з випробувальним терміном 3 (три) місяці, після проходження якого відповідно до Кодексу законів про працю України автоматично продовжує працювати на посаді Головного бухгалтера безстроково до звільнення. Кубрак О.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ТОВ "Торговий дім "Олексіївський" - головний бухгалтер; ТОВ "Торговий дім "Центр харчових технологій" - головний бухгалтер. Кубрак О.М. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Кубрак О.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кубрак О.М. призначено на посаду Головного бухгалтера у зв`язку зі звільненням з посади Головного бухгалтера Калюжної Л.П.