Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 д/н
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.07.17
(дата)
2. Повідомлення газета Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 127 (2632) 10.07.17
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.07.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Коробчук Тетяна Миколаївна д/н д/н
д/н
0.0087
Зміст інформації:
06.07.2017 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії Коробчук Тетяни Миколаївни, обраної на посаду члена Ревізійної комісії за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" 29.04.2014 р. (протокол ЗЗА б/н від 29.04.2014 р.). На посаді члена Ревізійної комісії Коробчук Т.М. перебувала з 29.04.2014 р. по 06.07.2017 р. (включно). Повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів відповідно до п.12.14 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" на підставі наданої заяви від 23.06.2017 р. про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Замість Коробчук Т.М. на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" нікого не обрано. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій ПАТ "АТ НДІРВ", що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").