Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 д/н
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.07.17
(дата)
2. Повідомлення газета Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 134 (2639) 19.07.17
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.07.2017 припинено повноваження Член Правління Ладоня Юрій Васильович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Правління Ладоні Юрія Васильовича. Повноваження припинено достроково 17.07.2017 р. на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Ладоню Ю.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.2014 р.) відповідно до Статуту Товариства зі строком повноважень 5 років. На посаді члена Правління Ладоня Ю.В. перебував з 17.06.2014 р. по 17.07.2017 р. Ладоня Ю.В. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ладоня Ю.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Замість Ладоні Ю.В. на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" обрано Коробчук Тетяну Миколаївну.
17.07.2017 обрано Член Правління Коробчук Тетяна Миколаївна д/н д/н
д/н
0.0087
Зміст інформації:
17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Правління Коробчук Тетяну Миколаївну до закінчення терміну повноважень діючого складу Правління ПАТ "АТ НДІРВ", обраного Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 5 від 17.06.2014 р.) терміном на 5 років. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Ладоні Ю.В. на посаді члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ", обраного рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.2014 р.). Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" - начальник планово-економічного відділу, перший заступник директора. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").