Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
ТВО Голови правлiння-директора       Коробчук Т.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.10.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (067) 572-05-69 д/н
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.10.18
(дата)
2. Повідомлення газета Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 200 (2953) 19.10.18
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.niiri.com.ua/Ukr/Docs/corp_gov/special_2018-10-19_ukr.htm в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.10.2018 призначено ТВО Голови правлiння-директора Коробчук Тетяна Миколаївна д/н 0.0087
Зміст інформації:
16.10.2018 р. за рішенням Правління ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №32 від 16.10.2018 р., наказ № 30-к від 16.10.2018 р.), керуючись ст.59 п.6 ЗУ "Про акціонерні товариства", ч.1 п.11.9 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", на члена Правління, Першого заступника директора ПАТ "АТ НДІРВ" Коробчук Тетяну Миколаївну покладено тимчасово виконання обов`язків Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" строком до дати обрання Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" нового Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ", з метою забезпечення керівництва поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства у зв`язку зі смертю Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" Верещака Олександра Петровича. Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" - начальник планово-економічного відділу, Перший заступник директора, Перший заступник директора-начальник планово-фінансового відділу, Перший заступник директора-головний бухгалтер, Перший заступник директора; Член Ревізійної комісії (з 29.04.2014 р. по 06.07.2017 р.); Член Правління (з 17.07.2017 р.). Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 899 грн.00 коп., що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.