Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
ТВО Голови правлiння-директора       Коробчук Т.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.10.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (067) 572-05-69 д/н
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.10.18
(дата)
2. Повідомлення газета Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 198 (2951) 17.10.18
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.niiri.com.ua/Ukr/Docs/corp_gov/special_2018-10_ukr.htm в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.10.2018 припинено повноваження Перший заступник директора - головний бухгалтер Коробчук Тетяна Миколаївна д/н 0.0087
Зміст інформації:
12.10.2018 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни: У зв`язку зі змінами, внесеними до структури управління та штатного розкладу ПАТ "АТ НДІРВ" (Протокол Правління №31 від 11.10.2018 р., наказ № 28 від 11.10.2018 р.), за рішенням ТВО Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ №25-к від 12.10.2018 р.) припинено повноваження Коробчук Тетяни Миколаївни на посаді Першого заступника директора-головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" на підставі наданої заяви про переведення з посади Першого заступника директора-головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" на посаду Першого заступника директора ПАТ "АТ НДІРВ". Коробчук Т.М. обіймала посаду Першого заступника директора-головного бухгалтера з 01.11.2017 р. по 12.10.2018 р. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 899 грн.00 коп., що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість Коробчук Т.М. на посаду Головного бухгалтера призначено Ляубе Олену Вікторівну.
12.10.2018 призначено Головний бухгалтер Ляубе Олена Вікторівна д/н 0
Зміст інформації:
12.10.2018 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни: За рішенням ТВО Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ № 26-к від 12.10.2018 р.) на посаду Головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" призначено Ляубе Олену Вікторівну. Ляубе О.В. призначено на посаду Головного бухгалтера з 16.10.2018 р. з випробувальним терміном 3 (три) місяці, після проходження якого відповідно до Кодексу законів про працю України автоматично продовжує працювати на посаді Головного бухгалтера безстроково до звільнення. Ляубе О.В. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ТОВ "МДД-Х" - головний бухгалтер; начальник фінансового відділу; ТОВ "ТЕРМОКОМ ВК" - фінансовий директор. Ляубе О.В. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Ляубе О.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ляубе О.В. призначено на посаду Головного бухгалтера у зв`язку зі змінами, внесеними до структури управління та штатного розкладу ПАТ "АТ НДІРВ" та переведенням Коробчук Т.М. на посаду Першого заступника директора ПАТ "АТ НДІРВ".