Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директора       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 (057) 738-41-12
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.03.2014
(дата)
2. Повідомлення № 48 (3845) г.«Бюлетень. Цінні папери України» 14.03.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
2 12.03.2014 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ГЛОБАЛ ДІВАЙСІЗ" 35489619 0 50
Зміст інформації:
На підставі інформаційної довідки, складеної станом на 03.03.2014 р., яка була отримана від ПАТ "Національний депозитарій України" 12.03.2014 р., стало відомо, що відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ "АТ НДІРВ": - збільшилась частка у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" власника акцій - юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ГЛОБАЛ ДІВАЙСІЗ" (місцезнаходження: 03680, м.Київ, бул.І.Лепсе, б.8, оф.корп.3; код ЄДРПОУ: 35489619). Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 0%. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 50%. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 0 акцій. Розмір пакету акцій акціонера після зміни - 103349021 акцій. Зміни відбулись у зв`язку з продажем державного пакету акцій на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.2013 р. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань". Поле "дата зміни" не заповнено у зв`язку з тим, що "дата зміни" ПАТ "АТ НДІРВ" невідома (в інформаційній довідці інформація щодо "дати зміни" не значиться).
1 12.03.2014 Держава Україна в особі ФДМУ 00032945 50 0
Зміст інформації:
На підставі інформаційної довідки, складеної станом на 03.03.2014 р., яка була отримана від ПАТ "Національний депозитарій України" 12.03.2014 р., стало відомо, що відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ "АТ НДІРВ": - зменшилася частка у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" власника акцій - юридичної особи: Держава Україна в особі ФДМУ (місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Кутузова, б.18/9; код ЄДРПОУ: 00032945). Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 50%. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 0%. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 103349021 акцій. Розмір пакету акцій акціонера після зміни - 0 акцій. Зміни відбулись у зв`язку з продажем державного пакету акцій на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.2013 р. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань". Поле "дата зміни" не заповненено у зв`язку з тим, що "дата зміни" ПАТ "АТ НДІРВ" невідома (в інформаційній довідці інформація щодо "дати зміни" не значиться).