Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 (057) 738-41-12
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у газета № 82(3879) "Бюлетень. Цінні папери України" 06.05.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Колобков Олег Вадимович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - припинено повноваження члена Наглядової ради Колобкова Олега Вадимовича. Колобкова О.В. обрано членом Наглядової ради за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 3 роки. На посаді члена Наглядової ради Колобков О.В. перебував з 11.04.11. по 29.04.14.; повноваження припинено у зв`язку з закінченням терміну повноважень діючого складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Колобков О.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
29.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Козлов Андрій Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - припинено повноваження члена Наглядової ради Козлова Андрія Олександровича. Козлова А.О. обрано членом Наглядової ради за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 3 роки. На посаді члена Наглядової ради Козлов А.О. перебував з 11.04.11. по 29.04.14.; повноваження припинено у зв`язку з закінченням терміну повноважень діючого складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Козлов А.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
29.04.2014 припинено повноваження Голова правління-директор Верещак Олександр Петрович д/н д/н
д/н
6.766
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - у зв`язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження Голови правління-директора Верещака Олександра Петровича, обраного черговими загальними зборами акціонерів Товариства зі строком повноважень 5 років (протокол б/н від 20.04.07.). На посаді Голови правління-директора Верещак О.П. перебував з 20.04.07. по 29.04.14. У зв`язку з непроведенням у 2012 році загальних зборів з питання обрання Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ", які неодноразово (тричі) скликалися та не відбулись через відсутність кворуму, Верещак О.П. виконував повноваження на підставі Статуту Товариства та контракту. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Верещак О.П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; володіє часткою в статутному капіталі Товариства 6,766%.
29.04.2014 обрано Член Наглядової ради Ярощук Володимир Іванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - Статутом Товариства визначено кількісний склад Наглядової ради - 5 осіб; обрано на посаду члена Наглядової ради Ярощука Володимира Івановича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з припиненням повноважень складу Наглядової ради, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.). Ярощук В.І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Ярощук В.І. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховної Ради України - Член Комітету, Голова підкомітету. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 обрано Член Наглядової ради Кривенко Віктор Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - Статутом Товариства визначено кількісний склад Наглядової ради - 5 осіб; обрано на посаду члена Наглядової ради Кривенко Віктора Миколайовича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з припиненням повноважень складу Наглядової ради, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.). Кривенко В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Кривенко В.М. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: Національне космічне агентство України - заступник генерального директора; ДК "Укрспецекспорт" - Радник Генерального директора; ДК "Укроборонпром" - Радник Генерального директора; Національний університет фізичного виховання і спорту України - викладач кафедри менеджменту економіки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 обрано Член Наглядової ради Галасюк Віктор Валерійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - Статутом Товариства визначено кількісний склад Наглядової ради - 5 осіб; обрано на посаду члена Наглядової ради Галасюка Віктора Валерійовича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з припиненням повноважень складу Наглядової ради, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.). Галасюк В.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Галасюк В.В. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: Національний гірничий університет - доцент кафедри економіки підприємства; ТОВ Фірма "Інкон-Центр" - директор Департаменту економічного консалтингу; ТОВ "БІОНІК Хілл" - директор. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 обрано Член Наглядової ради Верещак Ігор Олександрович д/н д/н
д/н
4.28
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - Статутом Товариства визначено кількісний склад Наглядової ради - 5 осіб; обрано на посаду члена Наглядової ради Верещака Ігоря Олександровича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з припиненням повноважень складу Наглядової ради, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.). Верещак І.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Верещаку І.О. належить 8846220 простих іменних акцій, що становить 4,28% статутного капіталу Товариства. Верещак І.О. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" - інженер - електронік, в.о. начальника відділу, начальник відділу, заступник директора з розвитку та якості, заступник директора з економіки та якості; ПП "ПУШКА" - заступник директора з економіки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 обрано Член Наглядової ради Некрасов Іван Борисович
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - Статутом Товариства визначено кількісний склад Наглядової ради - 5 осіб; обрано на посаду члена Наглядової ради Некрасова Івана Борисовича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з припиненням повноважень складу Наглядової ради, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.). Некрасов І.Б. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Некрасов І.Б. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: ВАТ Інвестиційно-будівельна корпорація "Авантаж" - керівник проектів, директор департаменту, заступник голови правління з девелопменту та будівництву; ТОВ "Скорпіон-РП" - заступник генерального директора - головний інженер; ТОВ "ЕС.ТІ.СІ." - директор. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Коробчук Тетяна Миколаївна д/н д/н
д/н
0.009
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Ревізійної комісії Коробчук Тетяну Миколаївну строком на 5 років відповідно до Статуту Товариства. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припиненням повноважень складу Ревізійної комісії, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.), через продаж державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ". Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій, що становить 0,009% статутного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" - начальник планово-економічного відділу. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Ткаченко Ольга Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Ревізійної комісії Ткаченко Ольгу Миколаївну строком на 5 років відповідно до Статуту Товариства. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припиненням повноважень складу Ревізійної комісії, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.), через продаж державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ". Ткаченко О.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Ткаченко О.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ТОВ "АФ "Мульті-Аудит" - директор. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Поліщук (Дєнісова) Ірина Анатоліївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - припинено повноваження члена Наглядової ради Поліщук (Дєнісової) Ірини Анатоліївни. Поліщук (Дєнісову) І.А. обрано членом Наглядової ради за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 3 роки. На посаді члена Наглядової ради Поліщук (Дєнісова) І.А. перебувала з 11.04.11. по 29.04.14.; повноваження припинено у зв`язку з закінченням терміну повноважень діючого складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини в Товаристві відсутня; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
29.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Воронін Анатолій Якович д/н д/н
д/н
0.008
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - припинено повноваження члена Наглядової ради Вороніна Анатолія Яковича. Вороніна А.Я. обрано членом Наглядової ради за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 3 роки. На посаді члена Наглядової ради Воронін А.Я. перебував з 11.04.11. по 29.04.14.; повноваження припинено у зв`язку з закінченням терміну повноважень діючого складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Воронін А.Я. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,008%.
29.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Ребров Григорій Петрович д/н д/н
д/н
0.038
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - припинено повноваження члена Наглядової ради Реброва Григорія Петровича. Реброва Г.П. обрано членом Наглядової ради за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 3 роки. На посаді члена Наглядової ради Ребров Г.П. перебував з 11.04.11. по 29.04.14.; повноваження припинено у зв`язку з закінченням терміну повноважень діючого складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Ребров Г.П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,038%.
29.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Васильєв Вадим Валерійович д/н д/н
д/н
0.005
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - припинено повноваження члена Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича. Васильєва В.В. обрано членом Наглядової ради за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 3 роки. На посаді члена Наглядової ради Васильєв В.В. перебував з 11.04.11. по 29.04.14.; повноваження припинено у зв`язку з закінченням терміну повноважень діючого складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини в Товаристві відсутня. Васильєв В.В. володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,005%.
29.04.2014 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Коробчук Тетяна Миколаївна д/н д/н
д/н
0.009
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Коробчук Тетяни Миколаївни. Коробчук Т.М. обрано членом Ревізійної комісії за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 5 років та обрано на посаду Голови Ревізійної комісії на підставі рішення Ревізійної комісії (протокол № 1 від 01.06.11.). На посаді Голови Ревізійної комісії Коробчук Т.М. перебувала з 01.06.11. по 29.04.14.; повноваження припинено достроково у зв`язку з продажем державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 103349021 штук, що становить 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ" та внесенням відповідних змін до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,009%.
29.04.2014 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Олійник Олена Олександрівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії Олійник Олени Олександрівни. Олійник О.О. обрано членом Ревізійної комісії за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 5 років. На посаді члена Ревізійної комісії Олійник О.О. перебувала з 11.04.11. по 29.04.14.; повноваження припинено достроково у зв`язку з продажем державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 103349021 штук, що становить 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ" та внесенням відповідних змін до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних", ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини в Товаристві відсутня. Олійник О.О. часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
29.04.2014 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Ольховікова Тетяна Олександрівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії Ольховікової Тетяни Олександрівни. Ольховікову Т.О. обрано членом Ревізійної комісії за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 5 років. На посаді члена Ревізійної комісії Ольховікова Т.О. перебувала з 11.04.11. по 29.04.14.; повноваження припинено достроково у зв`язку з продажем державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 103349021 штук, що становить 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ" та внесенням відповідних змін до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Ольховікова Т.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
29.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Колюшко Тетяна Григорівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Ревізійної комісії Колюшко Тетяну Григорівну строком на 5 років відповідно до Статуту Товариства. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припиненням повноважень складу Ревізійної комісії, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.), через продаж державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ". Колюшко Т.Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Колюшко Т.Г. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ТОВ "ПФ "Ес енд Пі" - головний бухгалтер; ПАТ "Агрофірма "Троянда" - бухгалтер з дипломом спеціаліста. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 обрано Голова правління-директор Верещак Олександр Петрович д/н д/н
д/н
6.766
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду Голови правління-директора Верещака Олександра Петровича строком на 5 років відповідно до Статуту Товариства. Зміни відбулись у зв`язку з припиненням повноважень Голови правління-директора, обраного рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 20.04.07.). Верещак О.П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Верещаку О.П. належить 13984575 простих іменних акцій, що становить 6,766% статутного капіталу Товариства. Верещак О.П. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ" - Голова правління-директор. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Баулін Сергій Олексійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.04.2014 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 29.04.14.) відбулися наступні зміни - припинено повноваження Голови Наглядової ради Бауліна Сергія Олексійовича. Бауліна С.О. обрано членом Наглядової ради за рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 11.04.11.) зі строком повноважень 3 роки та обрано на посаду Голови Наглядової ради на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 1 від 24.06.11.). На посаді Голови Наглядової ради Баулін С.О. перебував з 24.06.11. по 29.04.14.; повноваження припинено у зв`язку з закінченням терміну повноважень діючого складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Баулін С.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.