Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 (057) 738-41-12
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.03.2015
(дата)
2. Повідомлення газета "Бюлетень.Цінні папери України" № 57(4101) 31.03.2015
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.03.2015 припинено повноваження Член Правління Малафєєв Євген Євгенович д/н д/н
д/н
0.0048
Зміст інформації:
27.03.2015 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 17 від 27.03.15.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Правління Малафєєва Євгена Євгеновича. Повноваження припинено достроково 27.03.2015 р. на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Малафєєва Є.Є. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.14.) відповідно до Статуту Товариства зі строком повноважень 5 років. На посаді члена Правління Малафєєв Є.Є. перебував з 17.06.14. по 27.03.15. Малафєєву Є.Є. належить 10000 простих іменних акцій ПАТ "АТ НДІРВ", що становить 0,005% статутного капіталу Товариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Малафєєв Є.Є. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість Малафєєва Є.Є. на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" нікого не обрано. Рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 17 від 27.03.15.) відповідно до Статуту Товариства внесено зміни до кількісного складу Правління ПАТ "АТ НДІРВ": встановлено склад Правління - 4 особи.
27.03.2015 припинено повноваження Член Правління Казаков Євген Васильович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
27.03.2015 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 17 від 27.03.15.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Правління Казакова Євгена Васильовича. Повноваження припинено достроково 27.03.2015 р. на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Казакова Є.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.14.) відповідно до Статуту Товариства зі строком повноважень 5 років. На посаді члена Правління Казаков Є.В. перебував з 17.06.14. по 27.03.15. Казаков Є.В. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Казаков Є.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість Казакова Є.В. на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" нікого не обрано. Рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 17 від 27.03.15.) відповідно до Статуту Товариства внесено зміни до кількісного складу Правління ПАТ "АТ НДІРВ": встановлено склад Правління - 4 особи.