Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 (057) 738-41-12
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.15
(дата)
2. Повідомлення газета "Бюлетень. Цінні папери України" №76 (4120) 28.04.15
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Верещак Ігор Олександрович д/н д/н
д/н
6.124
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Верещака Ігоря Олександровича. Верещака І.О. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.) зі строком повноважень 3 роки. Повноваження Верещака І.О. припинено достроково 23.04.15., у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі, на виконання вимог п.2. ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства". Дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі виконано у зв`язку з достроковим припиненням повноважень 18.11.14., без рішення загальних зборів відповідно до п.1 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства", членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ": Кривенко Віктора Миколайовича, Галасюка Віктора Валерійовича на підставі наданих заяв за власним бажанням, на виконання вимог чинного законодавства України через їх обрання на посаду народного депутата України. На посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Верещак І.О. перебував з 29.04.14. по 23.04.15. Верещаку І.О. належить 12659050 простих іменних акцій ПАТ "АТ НДІРВ", що становить 6,124% статутного капіталу Товариства. Верещак І.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Некрасов Іван Борисович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Некрасова Івана Борисовича. Некрасова І.Б. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.) зі строком повноважень 3 роки. Повноваження Некрасова І.Б. припинено достроково 23.04.15., у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі, на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства". Дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі виконано у зв`язку з достроковим припиненням повноважень 18.11.14., без рішення загальних зборів відповідно до п.1 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства", членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ": Кривенко Віктора Миколайовича, Галасюка Віктора Валерійовича на підставі наданих заяв за власним бажанням, на виконання вимог чинного законодавства України через їх обрання на посаду народного депутата України. На посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Некрасов І.Б. перебував з 29.04.14. по 23.04.15. Некрасов І.Б. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Некрасов І.Б. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Ярощук Володимир Іванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Ярощука Володимира Івановича. Ярощука В.І. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.) зі строком повноважень 3 роки та обрано на посаду Голови Наглядової ради за рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 05.05.14.). Повноваження Ярощука В.І. припинено достроково 23.04.15., у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі, на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства". Дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі виконано у зв`язку з достроковим припиненням повноважень 18.11.14., без рішення загальних зборів відповідно до п.1 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства", членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ": Кривенко Віктора Миколайовича, Галасюка Віктора Валерійовича на підставі наданих заяв за власним бажанням, на виконання вимог чинного законодавства України через їх обрання на посаду народного депутата України. На посаді Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Ярощук В.І. перебував з 05.05.14. по 23.04.15. Ярощук В.І. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ярощук В.І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст. 32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Кривенко Віктор Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Кривенко Віктора Миколайовича. Кривенко В.М. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.) зі строком повноважень 3 роки. Повноваження Кривенко В.М. за рішенням річних загальних зборів акціонерів припинено достроково 23.04.15., у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства". Без рішення загальних зборів повноваження Кривенко В.М. на посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" достроково припинено 18.11.14. відповідно до п.1 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства" на підставі наданої заяви за власним бажанням, у зв`язку з обранням його на посаду народного депутата України. (Розкриття особливої інформації здійснено в порядку та терміни, встановлені рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.13.). На посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Кривенко В.М. перебував з 29.04.14. по 18.11.14. Кривенко В.М. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Кривенко В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Галасюк Віктор Валерійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Галасюка Віктора Валерійовича. Галасюка В.В. обрано членом Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.) зі строком повноважень 3 роки. Повноваження Галасюка В.В. за рішенням річних загальних зборів акціонерів припинено достроково 23.04.15., у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства". Без рішення загальних зборів повноваження Галасюка В.В. на посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" достроково припинено 18.11.14. відповідно до п.1 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства" на підставі наданої заяви за власним бажанням, у зв`язку з обранням його на посаду народного депутата України. (Розкриття особливої інформації здійснено в порядку та терміни, встановлені рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.13.). На посаді члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Галасюк В.В. перебував з 29.04.14. по 18.11.14. Галасюк В.В. акціями (часткою) в статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Галасюк В.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 обрано Член Наглядової ради Верещак Ігор Олександрович д/н д/н
д/н
6.124
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Наглядової ради Верещака Ігоря Олександровича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі (на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства"), обраної рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.). Верещак І.О. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ": заступник директора з економіки та якості; ПП "ПУШКА": заступник директора з економіки. Верещаку І.О. належить 12659050 постих іменних акцій ПАТ "АТ НДІРВ", що становить 6,124% статутного капіталу Товариства. Верещак І.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 обрано Член Наглядової ради Тимошенко Євген Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Наглядової ради Тимошенко Євгена Олександровича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі (на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства"), обраної рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.). Тимошенко Є.О. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: ТОВ "Лантана Профіт": директор; ТОВ "Міжнародна юридична фірма "Інтегрітес": аналітик відділу торгового фінансування; Українська Асоціація Інноваційного розвитку: аналітик з інвестицій. Тимошенко Є.О. акціями (часткою) в статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Тимошенко Є.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 обрано Член Наглядової ради Ярощук Володимир Іванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Наглядової ради Ярощука Володимира Івановича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі (на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства"), обраної рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.). Ярощук В.І. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховної Ради України: Член Комітету, Голова підкомітету; ПАТ "АТ НДІРВ": Голова Наглядової ради; ТОВ "Гранд Глобал Дівайсіз": директор (за сумісництвом). Ярощук В.І. акціями (часткою) в статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ярощук В.І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 обрано Член Наглядової ради Некрасов Іван Борисович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Наглядової ради Некрасова Івана Борисовича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі (на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства"), обраної рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.). Некрасов І.Б. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: ВАТ Інвестиційно-будівельна корпорація "Авантаж": керівник проектів, директор департаменту, заступник голови правління з девелопменту та будівництву; ТОВ "Скорпіон-РП": заступник генерального директора-головний інженер; ТОВ "ЕС.ТІ.СІ.": директор. Некрасов І.Б. акціями (часткою) в статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Некрасов І.Б. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
23.04.2015 обрано Член Наглядової ради Олійник Світлана Вікторівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол б/н від 23.04.15.) відбулися наступні зміни - обрано на посаду члена Наглядової ради Олійник Світлану Вікторівну строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим припинення повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі (на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства"), обраної рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 29.04.14.). Олійник С.В. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ТОВ "КУА "Європа" (до 03.2007 р. ТОВ "КУА АПФ "Ті.Бі.Ай.Ейч.-СігмаБлейзер", до 01.2012 р. ТОВ "Ві.Ей.Бі. Пенсія"): начальник відділу маркетингу та методології, заступник начальника управління маркетингу, начальник управління маркетингу департаменту продажів та маркетингу; ТОВ "БІОНІК ХІЛЛ": менеджер з маркетингу департаменту маркетингу. Олійник С.В. акціями (часткою) в статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Олійник С.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").