Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 (057) 738-41-12
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.15
(дата)
2. Повідомлення газета "Бюлетень. Цінні папери України" №77 (4121) 29.04.15
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Ярощук Володимир Іванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
27.04.2015 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 1 від 27.04.15.) відбулися наступні зміни - відповідно до Статуту Товариства обрано на посаду Голови Наглядової ради Ярощука Володимира Івановича строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв`язку з обранням за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 23.04.15.) нового складу Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". Ярощук В.І. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховної Ради України: Член Комітету, Голова підкомітету; ПАТ "АТ НДІРВ": Голова Наглядової ради; ТОВ "Гранд Глобал Дівайсіз": директор (за сумісництвом). Ярощук В.І. акціями (часткою) в статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ярощук В.І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").