Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.01.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00 (057) 738-41-12
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.01.16
(дата)
2. Повідомлення газета "Бюлетень. Цінні папери України" №18 (4306) 02.02.16
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.01.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Ярощук Володимир Іванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.01.2016 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни: У зв`язку з отриманням особистої заяви від Ярощука Володимира Івановича щодо дострокового припинення за власним бажанням своїх повноважень на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" та неможливості виконувати обов`язки та повноваження у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" через перехід на інше місце роботи, 1) 29.01.16. за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол НР № 16 від 29.01.16.), відповідно до пп.10.11, 10.12 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі наданої заяви за власним бажанням у зв`язку з переходом на іншу роботу, достроково припинено повноваження Ярощука Володимира Івановича на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ", обраного на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" 27.04.15. (протокол НР № 1 від 27.04.15.). На посаді Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" Ярощук В.І. перебував протягом 1 року 9 міс. Замість Ярощука В.І. на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" обрано Олійник Світлану Вікторівну. 2) 29.01.16. без рішення загальних зборів, відповідно до ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі наданої заяви за власним бажанням у зв`язку з переходом на іншу роботу, достроково припинено повноваження Ярощука Володимира Івановича як Члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ", обраного за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" 23.04.15. (протокол ЗЗА б/н від 23.04.15.). Замість Ярощука В.І. до складу Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" нікого не обрано. Ярощук В.І. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ярощук В.І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").
29.01.2016 обрано Голова Наглядової ради Олійник Світлана Вікторівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
29.01.2016 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни: У зв`язку з достроковим припиненням повноважень Ярощука В.І. на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ", 29.01.16. за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол НР № 16 від 29.01.16.), відповідно до пп.10.11, 10.12 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", із числа членів Наглядової ради, обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" 23.04.15. (протокол ЗЗА б/н від 23.04.15.), на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" обрано Олійник Світлану Вікторівну. Олійник С.В. обрано на посаду Голови Наглядової ради до закінчення терміну повноважень діючого складу Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ", обраного річними ЗЗА 23.04.15. (протокол ЗЗА б/н від 23.04.15.). Олійник С.В. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ТОВ "КУА "Європа" (до 03.2007 р. ТОВ "КУА АПФ "Ті.Бі.Ай.Ейч.-СігмаБлейзер", до 01.2012 р. ТОВ "Ві.Ей.Бі.Пенсія"): начальник відділу маркетингу та методологїї, заступник начальника управління маркетингу, начальник управління маркетингу департаменту продажів та маркетингу; ТОВ "БІОНІК ХІЛЛ": менеджер з маркетингу департаменту маркетингу. Олійник С.В. акціями (часткою) в статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Олійник С.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").