Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.08.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00, д/н
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.08.16
(дата)
2. Повідомлення газета "Бюлетень. Цінні папери України" №157 (4445) 25.08.16
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.08.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Тимошенко Євген Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
22.08.2016 р. у складі Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Тимошенко Євгена Олександровича, обраного на посаду члена Наглядової ради за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" 23.04.2015 р. (протокол ЗЗА б/н від 23.04.2015 р.). На посаді члена Наглядової ради Тимошенко Є.О. перебував з 23.04.2015 р. по 22.08.2016 р. (включно). Повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів відповідно до ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства" на підставі наданої заяви за власним бажанням у зв`язку з неможливістю виконувати обов`язки та повноваження члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" через перехід на інше місце роботи. Замість Тимошенко Є.О. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" нікого не обрано. Тимошенко Є.О. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Тимошенко Є.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").