Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.10.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00; (067) 572-05-69 д/н
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.10.17
(дата)
2. Повідомлення газета Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 190 (2695) 06.10.17
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.10.2017 звільнено Головний бухгалтер Кубрак Олена Миколаївна д/н д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
04.10.2017 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни: за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ № 28-к від 04.10.2017 р.) з посади Головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" звільнено Кубрак Олену Миколаївну на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Кубрак О.М. обіймала посаду Головного бухгалтера з 01.04.2015 р. по 04.10.2017 р. Кубрак О.М. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Кубрак О.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість Кубрак О.М. на посаду Головного бухгалтера нікого не призначено.