Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-директор       Верещак Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
4. Код за ЄДРПОУ 14309534
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 738-32-00; (067) 572-05-69 д/н
6. Електронна поштова адреса common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.kharkov.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.11.17
(дата)
2. Повідомлення газета Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 209 (2714) 03.11.17
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.11.2017 призначено Перший заступник директора - головний бухгалтер Коробчук Тетяна Миколаївна д/н д/н д/н
д/н
0.0087
Зміст інформації:
01.11.2017 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися наступні зміни: за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ № 32-к від 01.11.2017 р.) на посаду Першого заступника директора - головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" призначено Коробчук Тетяну Миколаївну. Коробчук Т.М. призначено на посаду Першого заступника директора - головного бухгалтера на підставі наданої заяви з 01.11.2017 р. безстроково. Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: ПАТ "АТ НДІРВ": начальник планово-економічного відділу; перший заступник директора; перший заступник директора - начальник планово-фінансового відділу; 17.07.2017 р. Коробчук Т.М. за рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №40 від 17.07.2017 р.) обрано членом Правління ПАТ "АТ НДІРВ". Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").